Ränteskillnadsersättning

Om du vill lösa ett bolån med bunden ränta innan bindningstiden gått ut har långivaren rätt till en ersättning, som kallas ränteskillnadsersättning. Nya regler för hur ersättningen beräknas trädde i kraft den 1 juli 2014. De äldre reglerna fortsätter att gälla för lån där räntan bundits före den 1 juli 2014.

Enligt konsumentkreditlagen har du rätt att när som helst lösa ditt lån, även om räntan är bunden. Men om du löser lånet innan bindningstiden går ut har långivaren rätt att ta ut ersättning, under förutsättning att det finns en överenskommelse om det i låneavtalet. Sådan ersättning kallas ränteskillnadsersättning.

Ränteskillnadsersättningen är en schablonersättning som räknas ut enligt en viss modell. Hur beräkningen ska gå till framgår av konsumentkreditlagen och av allmänna råd från Finansinspektionen. Modellen kan tillämpas i de flesta fall, men om det i ett enskilt fall skulle vara uppenbart att schablonen leder till att långivaren blir överkompenserad, kan det strida mot god kreditgivningssed om långivaren utnyttjar hela rätten till ersättning.

Du kan beräkna ränteskillnadsersättning för ditt lån med hjälp av vår kalkyl.

Byte av säkerhet vid köp av ny bostad

Om du byter bostad bör du undersöka med långivaren om du kan få byta säkerhet för lånet och ta med dig hela eller en mindre del av ditt bundna lån. Det innebär i så fall att du inte behöver betala ränteskillnadsersättningen, eller betala ett lägre belopp. Det kan behövas en ny kreditprövning.

Gamla och nya regler

De nya reglerna gäller om du band räntan på ditt lån den 1 juli 2014 eller senare. Har du bundit räntan före den 1 juli 2014 används i stället de äldre reglerna. Skillnaden mellan reglerna handlar framför allt om hur jämförelseräntan räknas ut. Den nya beräkningen bygger på bostadsobligationsräntor i stället för på statspapperräntor. Syftet med de nya reglerna är att det ska vara billigare för kunden att förtidslösa lån.

Äldre regler - så här beräknas ersättningen om du bundit räntan före den 1 juli 2014

Hur ränteskillnadsersättningen beräknas framgår av konsumentkreditlagen och av Finansinspektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden (FFFS 2014:11). Vid beräkningen jämförs räntan på ditt lån med en jämförelseränta. Som jämförelseränta används den aktuella räntan på statsskuldväxlar eller statsobligationer som har en löptid som motsvarar den tid som återstår på din bundna ränta. Om du har ett år eller mer kvar till lånets ränteändringsdag (det vill säga det datum då din nuvarande räntebindningsperiod upphör) används räntan på statsobligationer. Är tiden fram till ränteändringsdagen kortare än ett år används i stället räntan på statsskuldväxlar. Det finns sällan en växel eller obligation med en förfallodag som exakt motsvarar slutdatum för din räntebindningstid. Då beräknas en teoretisk ränta som om det hade funnits en växel eller obligation med samma förfallodag som din ränteändringsdag. Det görs genom att dra en linje på en tidsaxel mellan de två statsskuldväxlar eller statsobligationer som ligger närmast före och närmast efter lånets ränteändringsdag. "Räntelinjen" läses av på ränteändringsdagen. Denna metod att beräkna räntan kallas linjär interpolering. Till den valda räntesatsen läggs 1 %. Detta är jämförelseräntan. Skillnaden mellan din ränta och jämförelseräntan multipliceras med låneskulden vid lösentillfället och den återstående tiden fram till lånets ränteändringsdag.

Exempel: Är räntan på en vald statsobligation 1,5 % så blir jämförelseräntan 1,5 plus 1 = 2,5 %. Om din bundna ränta är 6 % så blir det 3,5 % (6 % minus 2,5 %) som multipliceras med låneskulden vid lösentillfället och med den återstående bindningstiden. Jämförelseräntan används sedan för att göra en nuvärdesberäkning av dels de betalningar (räntor och eventuella amorteringar) som konsumenten skulle ha gjort till banken fram till räntebindningsperiodens slut, dels skulden vid räntebindningstidens slut. Vid en nuvärdesberäkning blir ränteskillnadsersättningen lägre än vid en "vanlig beräkning". Ränteskillnadsersättningen är skillnaden mellan det beräknade nuvärdet och skulden den dag då lånet förtidslöses.

Nya regler – så här beräknas ersättningen om du bundit räntan från den 1 juli 2014

De nya reglerna för att beräkna ränteskillnadsersättning

  • gäller för nya lån som tagits från och med den 1 juli 2014,
  • gäller för befintliga lån där räntan bundits från och med den 1 juli 2014.

Enligt konsumentkreditlagen får ränteskillnadsersättningen, enligt det nya beräkningssättet, högst motsvara skillnaden mellan räntan på ditt lån och den ränta som vid betalningstillfället i allmänhet gäller för bostadsobligationer (jämförelseräntan). På jämförelseräntan görs ett tillägg på 1 %.

Metoden för att konstruera jämförelseräntan beskrivs i Finansinspektionens allmänna råd för konsumentkrediter (FFFS 2014:11). Till det allmänna rådet finns en beslutspromemoria som beskriver metoden mer i detalj.

Jämförelseräntan tas fram i två steg. Det första steget går ut på att räkna fram en statsränta, det andra att räkna ut den så kallade bospreaden för de bostadsobligationer som ska ingå i beräkningarna och anpassa en rät linje till de uträknade bospreadarna. Bospreaden är skillnaden mellan räntan på statspapper och räntan på bostadsobligationer.

I det första steget räknas statsräntan för kreditens återstående räntebindningstid fram, på samma sätt som enligt de äldre reglerna. Finns det inte ett statspapper med en löptid/förfallotid som på dagen motsvarar den återstående kreditens räntebindningstid bör statsräntan räknas fram genom linjär interpolering. Interpoleringen görs mellan de statspapper som ligger närmast före och närmast efter lånets återstående räntebindningstid. Därigenom får man fram en fiktiv statsränta. Om även sådana statspapper saknas bör långivaren i stället använda det statspapper som har löptid/förfallotid närmast före eller närmast efter lånets återstående räntebindningstid. Det är, till skillnad från den äldre metoden, tillåtet att interpolera mellan två statspapper av olika slag, det vill säga mellan en statsskuldväxel och en statsobligation.

Det andra steget i metoden går ut på att räkna ut den bospread som i allmänhet gäller för bostadsobligationer med en löptid som motsvarar lånets återstående räntebindningstid och att anpassa en rät linje till de uträknade bospreadarna. Den räta linjen konstrueras genom en matematisk formel, där räntor för statspapper och bostadsobligationer läggs in. Långivaren bör använda föregående bankdags sista säljnoteringar. Summan av bospreaden och statsräntan för samma löptid, med tillägget på 1 %, utgör jämförelseräntan.

Vid beräkningen ska inte alla bostadsobligationer ingå. För att räknas med ska obligationen ha ett utestående belopp på mer än tre miljarder kronor, ha en löptid som är kortare än sju år, vara utgiven i svenska kronor och omfattas av avtal mellan utgivare av bostadsobligationer och marknadsgaranter avseende handel på sekundärmarknaden. De bostadsobligationer som ska ingå i beräkningen av ränteskillnadsersättning fastställs en gång per kvartal av Svenska Bankföreningen. Obligationerna publiceras på Bankföreningens webbplats.

Långivaren bör beräkna ränteskillnadsersättningen genom att med hjälp av jämförelseräntan dels nuvärdesberäkna alla betalningsflöden enligt låneavtalet fram till och med räntebindningstidens slut, dels kapitalskulden vid räntebindningstidens slut. Skillnaden mellan nuvärdet och kapitalskulden den dag som lånet förtidslöses utgör ränteskillnadsersättningen.

Kontakta din långivare

Om du vill förtidslösa ditt bolån, eller överväger att göra det, ska du på begäran få information från din långivare om vad en förtidsbetalning innebär. Innebär en förtidslösen att du måste betala ränteskillnadsersättning ska du få en uppskattning av kostnaden och en förklaring av de antaganden som uppskattningen bygger på. För att kunna bedöma kostnaden behöver långivaren göra ett antagande både om tidpunkten för din förtidslösen och om det allmänna ränteläget för bostadsobligationer vid detta tillfälle. Långivaren ska lämna informationen på papper eller i en annan läsbar och varaktig form snarast efter att du begärt att få informationen.

Det finns olika sätt att finansiera ränteskillnadsersättningen. Du kan betala den med sparade pengar eller genom att utöka lånet om du tar ett nytt lån. Kom ihåg att om du vill ansöka om ett nytt lån kan det innebära att långivaren behöver göra en ny kreditprövning och eventuellt en ny värdering av säkerheten. Du får göra avdrag för ränteskillnadsersättning i deklarationen, precis på samma sätt som för vanlig låneränta.

Tänk efter innan du löser lånet

Funderar du på att förtidslösa ditt lån för att få lägre ränta? Det är svårt att bedöma om det lönar sig. Ibland kan det vara en fördel att lösa lånet i förtid och teckna ett nytt lån om du kan binda ditt nya lån till en lägre ränta på längre tid. Först behöver du ta reda på vad det kostar att lösa det gamla lånet. Du kan använda vår kalkyl för ränteskillnadsersättning. Till det ska läggas den totala räntekostnaden på det nya lån du kommer att ta som ersättning för det gamla. Räkna bara med den räntekostnad som uppstår fram till det gamla lånet skulle löpt ut. För att ha något att jämföra med räknar du sedan ut hur mycket ränta du kommer betala om du i stället behåller ditt nuvarande lån löptiden ut. Du kan använda vår bolånekalkyl för att räkna ut räntekostnaderna för de olika alternativen. Dessa två kostnader kan du jämföra för att få en uppfattning om det är lönsamt att förtidslösa lånet.