Uppsägning av lån - vad gäller?

Långivaren har bara under vissa förutsättningar rätt att säga upp ett lån i förtid. Du som konsument har dock alltid rätt att betala lånet i förtid. I vissa fall får du då betala viss ersättning till långivaren.

Rätten att säga upp ditt lån till omedelbar betalning gäller bara i vissa situationer. De handlar i huvudsak om att

  • Du är försenad med betalningarna på lånet
  • Värdet på säkerheten (huset, lägenheten, tomten) har sjunkit
  • Det står klart att du undandrar dig att betala skulden
  • Långivaren har synnerliga skäl.

Försenade betalningar

Om du är sen med en eller flera betalningar har långivaren rätt att säga upp lånet, men då krävs det att det står i låneavtalet att lånet kan sägas upp vid sen betalning.

Någon av följande punkter måste vara uppfylld

Ofta har du fyra veckors uppsägningstid

Du har möjlighet att hindra uppsägningen om du betalar det du är skyldig inom fyra veckor

Rekommenderat brev
Bara en gång per lån

Säkerheten för lånet har försämrats

Om du har ställt en säkerhet för lånet, och värdet på säkerheten har försämrats avsevärt har långivaren rätt att säga upp lånet. Men det gäller bara om säkerheten har försämrats av någon annan anledning än en allmän prisnedgång på den relevanta marknaden.

Gäller oftast bolån

Aktivt undandragande

Långivaren har rätt att säga upp lånet om det ”står klart” att du undandrar dig din skuld genom att avvika, skaffa undan egendom eller något liknande. Exempel på sådana omständigheter är att du lämnar Sverige eller gör dig av med alla dina tillgångar.

Synnerliga skäl

En långivare har rätt att säga upp ett bolån på en ränteändringsdag (den dag då en viss räntebindningsperiod löper ut) om det finns synnerliga skäl.

Gäller bolån i begränsade fall

Återtagandeförbehåll

Det finns en del undantag från reglerna om när långivaren får säga upp lån, till exempel om du köpt en vara med ett så kallat återtagandeförbehåll.

Vanligt vid billån

Rätten att betala en skuld i förtid

Du som konsument har alltid rätt att betala din skuld i förtid - helt eller delvis. Om du har ett lån med bunden ränta kan du få betala ränteskillnadsersättning till långivaren. Det är stor skillnad mellan olika lån, vid bolån kan beloppen bli mycket stora.

Hur man beräknar ränteskillnadsersättning