Kreditprövning och kreditupplysning

En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna.

När du ansöker om ett lån måste banker och andra långivare göra en kreditprövning för att kontrollera att du har förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet. De uppgifter du lämnar kontrolleras, exempelvis genom en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag.

Varför behövs kreditprövning?

Syftet med kreditprövningen är att motverka att privatpersoner överskuldsätter sig men också att minska risken för att långivaren gör kreditförluster.

God kreditgivningssed

Reglerna om god kreditgivningssed i konsumentkreditlagen ligger till grund för hur banker och andra långivare ska agera mot dig när du ansöker om ett lån. I lagen står att långivaren ska ta till vara dina intressen på ett omsorgsfullt sätt och ge dig de förklaringar som du behöver.

Allmänna råd

En helhetsbild av din ekonomiska situation

För att bedöma din betalningsförmåga ska kreditprövningen grunda sig på tillräckliga uppgifter om dina ekonomiska förhållanden.

Ny kreditprövning om krediten utökas
Kreditprövning även om det finns säkerhet för lånet
Bolån och kapitalfrigöringskrediter

Så går en kreditprövning till

Det finns inga exakta regler om vilka uppgifter banker och andra långivare ska samla in vid en kreditprövning men i stort är det din totala ekonomiska situation som ligger till grund för prövningen.

Du får lämna uppgifter
Dina uppgifter kontrolleras
KALP - kvar att leva på-kalkyl
Bedömningen av din återbetalningsförmåga

Kreditupplysning

Genom att ta en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag får långivaren bland annat information om dina inkomster.

Vad ingår i en kreditupplysning?
Kreditupplysningsföretag

Betalningsanmärkning och omfrågningar

Om du har betalningsanmärkningar kan det bli svårt att få ett lån. Även många kreditupplysningar, även kallade omfrågningar, kan vara ett hinder.

Betalningsanmärkningar
Många kreditupplysningar
Hur lång tid ligger betalningsanmärkningar och kreditupplysningar kvar?

Bristfällig kreditprövning

Det är svårt att jämka återbetalningsskyldigheten - även om långivaren gjort en dålig kreditprövning.

Du måste nästan alltid betala tillbaka lånet ändå

Avslag på låneansökan

Har du ansökt om ett lån men fått avslag, har du rätt att få reda på varför lånet inte blev beviljat. Detta för att du ska få reda på vad du eventuellt behöver förändra för att du i framtiden ska kunna få ett lån.

Att få ett lån är ingen rättighet
Du ska få veta varför du fått avslag på låneansökan

Tillsyn och allmänna råd

Finansinspektionen har tillsyn över att företag som ger eller förmedlar lån till konsumenter följer lagen.

Finansinspektionen kan ingripa

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån när långivaren gjort en bristfällig kreditprövning, dvs har beviljat dig ett lån som du inte hade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse kan gälla för hela eller delar av lånet och grundas på en bestämmelse i avtalslagen (1915:218: 36 §). Enligt den bestämmelsen kan man jämka ett avtalsvillkor eller ett avtal eller bortse från det om det är oskäligt, till exempel på grund av avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet skrevs. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation när du fick lånet. Händelser som inträffat senare, exempelvis arbetslöshet, och som långivaren inte kunde förutse när lånet beviljades, har ingen betydelse.

Det är mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om ett lån själv kan bedöma om det är möjligt att klara av det. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Ja, det är möjligt i vissa fall. Kontakta er bank för ett rådgivande samtal och hitta en lösning som passar er. Om en av er vill bo kvar i er bostad och har möjlighet att stå för hela bolånet, så godtar banken det i de flesta fall.l De skriver då om skuldebrevet för bolånet. Banken gör en individuell bedömning i varje enskilt fall och är vanligtvis samarbetsvilliga och lösningsorienterade.