Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador.

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen konkret arbetar med hållbarhet inom bilförsäkringar.

Hållbara försäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå har tagit fram en jämförelse av hur försäkringsbolagen konkret arbetar med hållbarhet inom miljö i sina bilförsäkringar.

Försäkringsbolagen hanterar en stor mängd bilskador varje år. Hur de hanterar dessa skador får stor påverkan på miljön. Genom att till exempel reparera skador (som att banka ut bucklor) och att använda begagnade bildelar i stället för nya, kan utsläppen av växthusgaser minska väsentligt.

Vi har hämtat in uppgifter från 15 försäkringsbolag som säljer bilförsäkringar. Försäkringsbolagen har fått besvara följande frågor:

  • Ställer försäkringsbolaget egna miljökrav på verkstäder som de anlitar?
  • Kontrollerar försäkringsbolaget att verkstäderna följer bolagets miljökrav?
  • Vilka krav ställer försäkringsbolaget på verkstäderna när det gäller begagnade bildelar?
  • Får du en miljöbil när du har rätt till hyrbil?
  • Får du premierabatt om du har en miljöbil?
  • Informerar försäkringsbolaget om skadeförebyggande åtgärder på sin webbplats?

För att göra ett medvetet val kan du också ställa frågor till försäkringsbolagen om hur de arbetar med hållbarhetsfrågor.

Till jämförelsen: Hur hållbar är bilförsäkringen?