Hållbarhet och pension

Hållbarhet kan handla om ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Försäkringsbolag som erbjuder pensionssparande beskriver oftast hållbarhet i samband med hur de placerar sina – och många gånger dina – pengar. Hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig åt.

Hur försäkringsbolagen praktiskt arbetar med hållbarhetsfrågor skiljer sig åt, men generellt brukar investeringsstrategier för hållbarhet delas in i:

  • Välja in – investera i ”goda” bolag
  • Välja bort – inte investera i ”dåliga” bolag
  • Påverka – försöka föra diskussioner med ”dåliga” bolag till att förbättra sig

Branscher som bolagen tar ställning till är till exempel spel, tobak och alkohol men också områden som miljö, fossila bränslen, arbetsvillkor och mänskliga rättigheter. Exempel på frågeställningar som uppstår är om de ska välja bort tobaksodlare, tobakstillverkare och försäljningsställen för tobak. Är det till exempel oetiskt att investera i dagligvaruhandeln på grund av att de säljer tobaksprodukter även om det är en liten del av deras verksamhet?

Det finns ett antal mätningar och standarder och bolagen redovisar också egna uppgifter.

Möjliga val för pensionens delar

Pensionen består generellt sett av tre delar, allmän pension (som består av inkomstpension och premiepension), tjänstepension och eventuellt eget sparande. Vad du kan göra för att spara hållbart skiljer sig åt för de olika områdena.

Allmänna pensionen
Tjänstepensionen
Eget sparande

Mätningar och standarder

På pensionsområdet och närliggande områden finns ett antal olika standarder och granskningar för hållbarhet.

Global Compact
Swesif och Svanen
Granskningsinitiativ

Bolagens egna uppgifter

På försäkringsbolagens webbplatser finns information om hur de jobbar med hållbarhet. De arbetar på olika sätt och vill givetvis framstå som så hållbara som möjligt. Hur hållbara de faktiskt är kan vara svårt att avgöra som konsument.

Sustainability Reporting Guideline
Koldioxidavtryck

Övriga aktörer

Ett antal privata aktörer och initiativ finns också på området. Som konsument bör du vara uppmärksam på att aktörerna gör det här på sitt sätt och att en branschstandard saknas.

Morningstar
Försäkringsförmedlare

Mer bakgrund om hållbarhet

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Begreppet brukar definieras utifrån tre komponenter: ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.

FN:s mål
KTH och Svensk Försäkring

Vanliga frågor

Kan jag få pension från flera håll samtidigt?

Ja, pensionen kan komma från flera olika håll t ex

  • allmän pension
  • tjänstepension genom din arbetsgivare
  • privat pensionssparande.


De här summorna påverkar inte varandra på annat sätt än att de läggs ihop och blir din totala pension, som du kommer att betala skatt på.

Kan jag flytta min pensionsförsäkring till annat försäkringsbolag?

Från och med den 1 maj 2008 är det möjligt att flytta kapitalet i en pensionsförsäkring, såväl till andra försäkringsbolag i Sverige som inom EES.

För att du ska få flytta ditt pensionssparande måste det framgår av ditt försäkringsavtal att du har denna rätt eller att bolaget har givit dig den rätten efter det att försäkringen tecknades. Det finns flytträtt på alla privata fondförsäkringar och på de flesta traditionellt förvaltade pensionsförsäkringar. Vissa bolag tillåter endast flytt av de pengar som betalats in efter ett speciellt datum och det finns fortfarande avtal utan någon flytträtt. Finns t ex ett oåterkalleligt förmånstagarförordnande kopplat till försäkringen medges inte flytt.

Flytträtten innebär rätten att flytta ditt försäkringskapital från en pensionsförsäkring till en annan. Den nya pensionsförsäkringen kan vara hos samma försäkringsbolag eller hos ett annat.

Bolaget tar ut avgifter för flytten och om det är traditionellt förvaltad försäkring är det dessutom inte säkert att man får med sig hela försäkringskapitalet. Om det bolag som man flyttar från har redovisat ett högre värde på din försäkring än bolaget faktiskt har täckning för vid flyttillfället – d v s bolaget har en kollektiv konsolidering som ligger under den nivå som bolaget har bestämt – så sänks värdet på det försäkringskapital som du kan flytta till det nya bolaget.

Du kan jämföra de olika försäkringsbolagens flyttavgifter vår jämförelse av privata pensionsförsäkringar.