Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador. Du kan även välja att investera i en eller flera fonder med en hållbarhetsstrategi. 

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom boendeförsäkringar och bilförsäkringar.

EU:s klimatmål

EU:s klimatmål är att unionen ska vara klimatneutral till år 2050, det vill säga att inte släppa ut mer växthusgaser än vad atmosfären kan suga upp. Finansbranschen spelar enligt EU en viktig roll i kampen mot klimatförändringar.

Parisavtalet

År 2015 träffades ledarna för världens länder i Paris för ett möte om klimatet. De enades om att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Överenskommelsen i Paris kom att kallas för Parisavtalet.

Parisavtalet slår fast att jordens uppvärmning ska hållas till väl under 2 grader jämfört med tiden före industrialiseringen men allra helst ned mot 1,5 grader.

För att kunna uppfylla klimatmålet i Parisavtalet har EU tagit fram en handlingsplan som kallas för the European Green Deal eller den gröna given.

EU:s handlingsplan – den gröna given

I sin handlingsplan har EU satt upp egna klimatmål för en grön omställning. Genom en grön omställning ska användningen av fossila bränslen begränsas för att till sist fasas ut.

De klimatmål EU har satt upp innebär att unionen ska bli klimatneutral till år 2050. Men redan till år 2030 ska EU ha minskat sina utsläpp med som lägst 55 procent (jämfört med utsläppsnivån år 1990).

Att vara klimatneutral innebär att inte släppa ut mer växthusgaser än vad atmosfären kan suga upp.

En europeisk klimatlag

I juli 2021 presenterade EU-kommissionen ett paket av olika klimatlagar för att skynda på klimatomställningen inom EU. Klimatpaketet kallas för ”Fit for 55”. Det innehåller konkreta lagförslag och är EU:s plan för hur unionen ska nå sina klimatmål och en utsläppsminskning med som lägst 55 procent senast år 2030.

I den gröna given har EU beskrivit sina klimatmål. Men klimatmålen var från början ett politiskt åtagande som inte var rättsligt bindande, vilket gjorde det svårare att nå klimatmålen. I april 2021 enades EU:s medlemsländer om en gemensam och rättsligt bindande klimatlag (the European Climate Law).

Den europeiska klimatlagen innebär att EU:s klimatmål om klimatneutralitet till år 2050 och utsläppsminskning till år 2030 blir bindande. Därmed blir alla EU-länder tvungna att uppnå målen och att se till att alla sektorer i ekonomin och hela samhället tar sitt ansvar för att uppnå målen.

Sverige har gått längre

I Sverige har riksdagen bestämt att Sverige ska vara klimatneutralt redan år 2045 och senast vid denna tidpunkt inte släppa ut mer växthusgaser än vad som kan tas upp av atmosfären. Även andra länder inom EU har bestämt sig för att bli klimatneutrala tidigare än vad EU kräver.

Finansbranschen spelar en viktig roll

I EU:s handlingsplan har finansbranschen pekats ut som en viktig aktör för att uppnå EU:s klimatmål om att bli klimatneutral till år 2050. Finansbranschen anses viktig då branschen förvaltar stora mängder privat kapital och har möjlighet att styra kapitalet till hållbara investeringar. EU har därför tagit fram en särskild handlingsplan för finansbranschen för arbetet med hållbarhet för att skapa en grönare och mer hållbar ekonomi. Handlingsplanen innehåller nya och uppdaterade regelverk som ställer olika hållbarhetskrav på företag inom finansbranschen. Här kan du läsa mer om aktuella lagar och regler på hållbarhetsområdet.