Hållbarhet inom bank, finans, försäkring och pension

Hållbarhet är i dag en stor fråga för hela samhället. Som konsument kan du bidra till en grön omställning genom att göra medvetna val inom bank, finans, försäkring och pension.

Hållbarhet brukar definieras som att tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Ofta används ESG som ett hållbarhetsmått för att utvärdera bolag. ESG står för miljö (Environment), sociala förhållanden (Social) och bolagsstyrning (Governance). 

Försäkringsbolag, banker och hela finansbranschen har, enligt EU, en viktig roll att spela när det gäller utvecklingen mot ett hållbart samhälle. I sin roll som investerare, kreditgivare och skadereglerare kan branschen medverka till en grön omställning och till att begränsa klimatförändringarna.

Som konsument kan du också göra hållbara val, till exempel genom ditt val av försäkringar och genom att aktivt förebygga olika skador. Du kan även välja att investera i en eller flera fonder med en hållbarhetsstrategi. 

Vi vill hjälpa konsumenter att göra hållbara val genom att uppmärksamma olika hållbarhetsaspekter inom bank och försäkring. Här nedan kan du läsa mer om EU:s klimatmål och vårt hållbarhetsarbete. I vårt avsnitt om Lag & rätt finns information om aktuella lagar och regler inom hållbarhetsområdet. 

Här kan du läsa om hållbarhet och pension och om hållbara fonder.

Mer information om hållbara val inom andra områden finns hos Konsumentverkets upplysning Hallå konsument. 

Att tänka på

  • Läs på och ställ frågor till din bank, försäkringsbolag eller pensionsförvaltare om hur de arbetar med hållbarhet.
  • Ta del av den hållbarhetsinformation som finns på företagens webbplatser och i förköpsinformation innan du investerar i en finansiell produkt. 
  • Genom att vidta förebyggande åtgärder kan du slippa besvärliga skador på din egendom. Du bidrar dessutom till att begränsa den negativa miljöpåverkan som alla skador innebär. 
  • Här kan du jämföra hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet inom boendeförsäkringar och bilförsäkringar.

Hållbarhetsinformation till konsumenter

EU har tagit fram nya regler som anger hur företag ska informera om hållbarhet. Tanken är att göra det enklare för konsumenter att göra hållbara investeringar. Hållbara finansiella produkter, till exempel fonder, ska kategoriseras som ljusgröna eller mörkgröna.

Ljusgröna eller mörkgröna produkter

Förordningen om hållbarhetsrelaterade upplysningar (Disclosureförordningen) anger att finansiella produkter ska kategoriseras utifrån olika nyanser av grönt för att visa olika nivåer av hållbarhet.

Ljusgröna produkter är produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper. Produkterna kallas även Artikel 8-produkter då de tas upp i Artikel 8 i Disclosureförordningen. Det handlar om produkter där investeringar väljs bort i företag som bland annat bryter mot mänskliga rättigheter, arbetsrätt, folkrätt, företag som begår allvarliga klimat-och miljöbrott eller producerar kontroversiella produkter som vapen, tobak, och alkohol.

Mörkgröna produkter är produkter med hållbara investeringar som mål. Produkterna kallas även Artikel 9-produkter då de tas upp i Artikel 9 i förordningen. Exempelvis kan det röra sig om investeringar i bolag inom sol-, vatten- och vindkraft, i bolag som arbetar med att effektivisera energiproduktionen.

Var finns informationen?

På webbplatser

På företagens webbplatser ska du kunna läsa om hur de bedömer hållbarhetsrisker i sina verksamheter. Hållbarhetsrisker är händelser eller omständigheter som kan vara kopplade till miljön, till något socialt förhållande eller till hur ett företag styrs och som, om de inträffar, skulle kunna ha en betydande negativ inverkan på investeringens värde.

Det ska även finnas information om företagen tar hänsyn till negativa konsekvenser för hållbar utveckling, som rör till exempel miljö och mänskliga rättigheter.

I förköpsinformation

Du som ska investera i en finansiell produkt ska alltid kunna ta del av en förköpsinformation innan du tecknar ett avtal. I den ska du få upplysningar om vilka hållbarhetsrisker som kan finnas i produkten. Det ska också finnas en bedömning av vilken påverkan hållbarhetsriskerna kan få på din avkastning. Om det inte anses finnas några hållbarhetsrisker ska du få tydlig information om detta.

För ljusgröna produkter ska du även få information om produktens egenskaper, den investeringsstrategi som används för att uppnå egenskaperna, vilka metoder som används för att mäta hur egenskaperna uppfylls, med mera.  

Investerar du i mörkgröna produkter ska du dessutom få information om produktens mål, den investeringsstrategi som används för att uppnå målet, vilka metoder som används för att mäta hur målen uppfylls, med mera.