Krav på finansiell hållbarhetsinformation

För att nå sina klimatmål har EU tagit fram flera lagar och regler som rör finansbranschen.  

För att skapa en grönare och mer hållbar ekonomi har EU tagit fram en särskild handlingsplan för finansbranschen. Handlingsplanen innehåller nya och uppdaterade regelverk som ställer olika hållbarhetskrav på företag inom finansbranschen.

Hållbarhetskrav i lagstiftning

Syftet med handlingsplanen är att styra kapital mot mer hållbara alternativ. För att åstadkomma detta införs ett klassifikationssystem – en taxonomi – för hållbara verksamheter. Handlingsplanen innehåller också regler för hur företagen ska rapportera om sitt hållbarhetsarbete och om vilken hållbarhetsinformation som de ska lämna till sina kunder. Här kan du läsa mer om några viktiga EU-lagar som påverkar försäkrings- och pensionsområdet.

Taxonomiförordningen om miljö
Taxonomi om social hållbarhet
Det nya direktivet om hållbarhetsrapportering
Disclosureförordningen