Om fonder

En fond är en samling värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. Om du investerar i en fond, innebär det att du köper andelar i den och tillsammans med de andra fondägarna blir du delägare i fonden. Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora hela eller delar av ditt kapital.

Alla fonder förvaltas av ett fondbolag, som väljer ut de värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. Om förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst marknadsindex, exempelvis OMXS30-indexet på Stockholmsbörsen.

Fondandelar kan du exempelvis köpa av ett fondbolag, en bank eller ett försäkringsbolag.

Fondbolag

Fondbolaget förvaltar fonden. Det innebär att det analyserar de marknader som ingår i fondens placeringsinriktning och köper eller säljer värdepapper för att skapa bästa möjliga avkastning. Fondbolaget ska löpande informera fondandelsägarna om utvecklingen av fonden. Fondbolaget ska också informera om vilka kostnader som belastat varje andelsägares innehav. Dessutom ska fondbolaget lämna information till Skatteverket för att fondandelsägarna ska beskattas korrekt.

Förvaringsinstitut

För varje fond ska det finnas ett förvaringsinstitut. Institutet kan vara en bank eller ett annat kreditinstitut. Detta tar emot och förvarar fondens tillgångar och ser till att köp och försäljning av fondandelar sker enligt gällande regler. Förvaringsinstitutet ska agera oberoende av fondbolaget och enbart i investerarnas intresse.

Att fondens tillgångar förvaras hos ett förvaringsinstitut är ett skydd för dig som investerare så att fondbolaget inte använder fondens kapital på ett felaktigt sätt.

Konkurs

Vid en konkurs i ett fondbolag påverkas inte värdet av fondandelarna, dvs. värdet av fondandelarna är kvar och finns hos förvaringsinstitut. Om fondbolaget skulle sammanblandat eller på annat sätt kommit åt dina pengar har du som investerare ett visst skydd genom investerarskyddet

Risk och spartid

Innan du bestämmer dig för vilken fond du vill investera i bör du fundera över vilken risk du är beredd att ta och hur länge du tänker spara. Tänker du spara under flera år kan det tala för att placera i fonder med högre risk, eftersom sannolikheten för en god avkastning då ökar. Ska du däremot spara under en kortare tid och/eller inte vill riskera att pengarna sjunker i värde, bör du välja en fond med låg risk eller ett sparkonto.

När fondens värde stiger eller sjunker innebär det att dina fondandelar ökar och minskar i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det belopp du investerade.

Avgifter

Eftersom den administration som fondbolaget utför kostar pengar tar fondbolaget ut avgifter av fondspararna. Fondbolaget måste informera om vilka kostnader som belastar varje andelsägares innehav.