Investerarskydd

Om du har värdepapper och pengar hos ett finansiellt företag som går i konkurs ska du normalt få ut dina tillgångar. Företaget får inte blanda ihop sina egna tillgångar med kundernas, och därför har du separationsrätt i konkursen.

Men om företaget i strid med reglerna har blandat samman tillgångarna så att det inte går att särskilja vilka som är dina, kan investerarskyddet träda in. Investerarskyddet är ett åtagande från staten, och administreras av Riksgälden.

Förbud mot sammanblandning ger ett grundläggande skydd

Ett finansiellt företag ska hålla isär kundernas tillgångar från de egna tillgångarna. Kravet på att inte blanda ihop tillgångarna gäller både för värdepapper och pengar. Det är först om en bank eller ett annat finansiellt företag bryter mot detta krav, till exempel på grund av felaktig hantering eller brottslighet, som investerarskyddet kan bli aktuellt.

Så här gäller investerarskyddet

Investerarskyddet gäller för ett belopp på högst 250 000 kronor. Det kan tas i anspråk vid en konkurs om du som kund inte kan få ut värdepapper eller pengar som företaget hanterar eller tagit emot för din räkning för att utföra investeringstjänster.

Tillgångar som omfattas
Vad är en investeringstjänst?
Maximalt belopp
Gäller inte för värdeförändringar

Exempel - när investerarskyddet kan bli aktuellt

Om dina värdepapper är ägarregistrerade betyder det att exempelvis dina aktier är registrerade i ditt namn på ett vp-konto. Normalt saknar investerarskyddet betydelse i ett sådant fall eftersom äganderätten framgår tydligt. Men om ett finansiellt företag ändå skulle ha förfogat över ditt vp-konto på ett sådant sätt att du förlorar din rätt till innehavet vid en konkurs, kan investerarskyddet komma ifråga.

Förvaltarregistrerade värdepapper
Förvaltarregistrerade fondandelar
Pengar som institutet tagit emot

När investerarskyddet inte gäller

Investerarskyddet gäller inte värdepapper som du har i en kapitalförsäkring eller i en IPS (individuellt pensionssparande).

Konkurs i ett fondbolag
Konkurs i ett förvaringsinstitut
Pengar på konto
Individuellt pensionssparande
Kapital- och pensionsförsäkringar

Hur gör jag för att få ersättning?

Det är Riksgälden som hanterar investerarskyddet. Om det sker en konkurs och investerarskyddet träder in kommer Riksgälden att kontakta dig. Men du måste själv framföra ditt krav på ersättning till Riksgälden inom ett år från dagen för konkursbeslutet.

Utbetalning två veckor efter beslut

Externa webbplatser

Riksgälden - investerarskyddet

Vanliga frågor

Läs också om