Fonder

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad

Att tänka på

  • Välj en fond med omsorg – läs faktabladet så att du förstår vad som ingår och hur fonden förvaltas

  • Tänk på vilken risk du är villig att ta med de pengar som du investerar

  • Jämför olika fonders avgifter och historiska avkastning innan du investerar i dem

Avgifter i fondsparande

Fondbolaget tar ut avgifter av dig för sin administration och för att tjäna pengar. Fondbolaget måste informera varje andelsägare om vilka kostnaderna är. 

Det finns flera typer av avgifter för fonder - t ex förvaltningsavgift och ibland även en köp- och säljavgift. Avgifterna kan bland annat bero på fondbolagets kostnader, fondens placeringsinriktning och hur aktiv förvaltningen är. Vilka avgifter som tas ut hittar du i fondbestämmelserna och i faktabladet för en fond. 

Vilka fondavgifter får det finnas?

När du har investerat i en fond kommer du få betala en förvaltningsavgift. Även andra avgifter kan förekomma och du kan även få betala en fondskatt. Alla avgifter ska framgå av fondbestämmelserna.

Förvaltningsavgift
Fondbolaget måste redovisa sina kostnader
Fondskatt

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.