Derivat

Derivat är ett samlingsnamn på en viss typ av värdepapper – de vanligaste är optioner, terminer, futurer, warranter och swappar. Derivat är kopplade till händelser eller förutsättningar vid en specifik tidpunkt eller en viss tidsperiod i framtiden. Att handla med derivat kräver mycket större kunskaper än att handla med till exempel aktier och obligationer.

Ordet derivat kan förklaras som "härlett av någonting underliggande". Den underliggande produkten i ett derivat är ofta en aktie eller en obligation, men kan även vara andra värdepapper eller produkter. Värdet på ett derivat kan ändras mycket snabbare än på "vanliga" värdepapper. Du bör inte överväga att investera i derivat om du inte känner dig övertygad om att du har tillräckliga kunskaper för att kunna avgöra vilket risktagande investeringen innebär och att du är säker på din marknadsanalys.

Att investera i derivat

Derivatinstrument kan handlas antingen direkt mellan en köpare och en säljare eller på en börs. När du investerar i derivat så får du ingen tillgång utan du ingår ett avtal om att köpa/sälja något i framtiden, du handlar med risken för att något inträffar, till exempel en börsnedgång.

Faktablad till konsumenter i god tid
Handel med derivat
Courtage

Optioner och terminer

Optioner och terminer är två olika varianter av derivat. Om du ska investera i någon av dessa varianter är det viktigt att du förstår riskerna och kraven på dig som investerare.

Derivat som kräver säkerhet
Optioner
Terminer
Optioner och terminer har hög risk