Handel med värdepapper

Handel med värdepapper sker i de allra flesta fall på en marknad. En betyder i allmänhet en börs, till exempel Stockholmsbörsen. Banker och värdepappersbolag kan också organisera handel i värdepapper.

Om du vill köpa eller sälja värdepapper måste du kontakta ett värdepappersbolag. Värdepappersbolagen är enligt lag skyldiga att tillvarata sina kunders intressen och handla hederligt, rättvist och professionellt. Det är  möjligt att handla värdepapper direkt mellan privatpersoner, men vi bortser från det här. 

Om en anställd på ett värdepappersbolag ger dig personliga råd, ska han eller hon fråga om dina ekonomiska förhållanden och dokumentera vilka råd du fått. Men kom ihåg att det alltid du själv som fattar det slutliga beslutet om att göra affären eller inte. Om du vill kontrollera att rådgivaren är licensierad, kan du kontrollera detta på Swedsec Licensiering AB:s webbplats. 

Krav på börsnoterade bolag

Det finns viktiga skillnader mellan värdepapper som handlas på olika marknader. För värdepapper som är noterade på börser finns det många krav som ska uppfyllas, till exempel att det ska finnas en historik för verksamheten.

Köpa och sälja värdepapper

Värdepappersbolagen ska agera så att allmänhetens förtroende för  värdepappersmarknaden upprätthålls. Det innebär bland annat att de ska ta in relevanta uppgifter om sina kunder och ge kunderna väsentlig information, som information om riskerna i de tjänster och finansiella instrument som de säljer

Order och information
Limiterad order
VP-konto och bankkonto
Hur länge gäller din order
Avräkningsnota 
Avgifter vid handel med värdepapper
Förvar av inköpta värdepapper
Belåning av värdepapper
Krav på börsnoterade bolag

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.

Vad är blankning?

Blankning innebär att du säljer aktier som du inte äger. Du säljer aktierna därför att du tror att aktiernas kurs ska sjunka. Du lånar aktierna och säljer dem till en köpare. Sen köper du tillbaka värdepapperna till ett förhoppningsvis lägre pris och återlämnar dessa till ägaren. Om återköpspriset är lägre än försäljningspriset när du köper tillbaka aktierna, inklusive kostnader, så har du gjort en vinst.

Blankning innebär en relativt stor risk. Vid vanliga aktieköp finns en begränsad risk, en placering blir aldrig värd mindre än noll kronor. Vid blankning kan en aktie i princip stiga hur mycket som helst pga. av en kursuppgång och du måste då kunna betala den aktuella kursen.

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.