Lagen ställer krav på kundkännedom

Lagen om penningtvätt ställer krav på verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen, till exempel banker, att vidta åtgärder för att uppnå kundkännedom. Det innebär för dig som konsument att  banken åtminstone ska göra en id-kontroll och ställa frågor om affärens syfte och art. Banken får helt enkelt inte gå in i avtal eller utföra enstaka transaktioner åt en kund om de inte kan uppnå tillräcklig kundkännedom. Skulle en affärsförbindelse redan ha inletts så ska den avslutas om de inte uppnår tillräcklig kundkännedom.

Åtgärderna som verksamhetsutövaren ska vidta ska vara anpassade till den risk som kunden anses utgöra utifrån företagets riskbedömning av sin verksamhet. Om risken bedöms som låg till normal så ska företaget bara vidta grundläggande åtgärder, som är id-kontroll och frågor om affärens syfte och art. Dessutom ska man vidta åtgärder för att avgöra om kunden är en person i så kallad politiskt utsatt ställning. En person som är i politisk utsatt ställning är personer som har eller har haft en viktig offentlig funktion i en stat eller funktion i ledningen i en internationell organisation. Du kan därför få frågor av banken om du är politisk aktiv.

Anmäler misstänkt penningtvätt

Om banken misstänker att en transaktion kan röra sig om penningtvätt eller finansiering av terrorism ska de inte utföra den utan anmäla händelsen till polisen. Banken får inte meddela kunden att en sådan anmälan skett. 

Krav på godkända id-handlingar

Din identitet kan styrkas genom till exempel ett svenskt körkort, svenskt pass eller ett identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller svenskt certifierat identitetskort.

Om du inte har en  svensk identitetshandling kan du använda pass eller någon annan identitetshandling som visar medborgarskap och är utfärdad av en myndighet eller någon annan behörig utfärdare. Om du inte har några identitetshandlingar kan företaget kontrollera identiteten genom andra tillförlitliga dokument och kontroller som företaget själva får besluta om.

Krav på beskrivning av syfte och art

Med affärsförbindelsens syfte och art menas varför en kund valt en speciell tjänst eller produkt, som till exempel ett betalkonto eller fonder, och hur kunden tänkt att använda tjänsten/produkten. Det här är viktigt för att verksamhetsutövaren  kunna följa upp och granska transaktioner på ett bra sätt.

Frågor trots att du redan är kund

Under en pågående kundrelation ska alla verksamhetsutövare som omfattas av penningtvättslagen löpande granska och dokumentera att de transaktioner som utförs stämmer överens med den kundkännedom de har om kunden. Det innebär att du som kund löpande kan få frågor när du genomför olika transaktioner. Det finns inga fastslagna beloppsgränser för när banken ska genomföra kontrollerna. Också de handlingar och kundkännedomsuppgifter som banken har om dig ska hållas aktuella vilket kan innebära att du kan få kompletterande frågor under kundrelationens gång. 

Anledning till närmare granskning

Om du gör andra sorters transaktioner än vad du tidigare beskrivit för banken, kan det vara en anledning till att de gör en närmare granskning.  Om du till exempel har angett att syftet/arten med ett sparkonto är att spara pengar och att du avser att göra det genom att föra över pengar månadsvis  från ditt lönekonto och det i stället kommer in stora insättningar från ett okänt konto i ett annat land, så skulle det kunna ge upphov till misstankar från bankens sida eftersom det är en diskrepans från det angivna syftet/arten.    

Högre risk – skärpta åtgärder

Om banken bedömer att risken är stor för penningtvätt eller finansiering av terrorism så ska de vidta skärpta åtgärder för kundkännedom. Det innebär att åtgärderna ska vara mer omfattande än de grundläggande, i syfte till att möta den förhöjda risken. Då kan åtgärderna också innebära fler frågor och strängare krav på verifikationer..

Skillnader mellan bankerna

Det blir skillnader i olika bankers tillämpning av penningtvättsreglerna när det gäller att uppnå kundkännedom och det beskrivs så här i i lagens förarbeten:

”Det ligger emellertid i sakens natur att ett riskbaserat förhållningssätt är förenat med viss osäkerhet om vad som t. ex. kan anses vara tillräckliga åtgärder för att uppnå kundkännedom i enskilda fall. Det faktum att det riskbaserade förhållningssättet kan skilja sig åt mellan olika verksamhetsutövare beroende på typ av verksamhet, kundkrets, storlek etc. gör emellertid att det inte är möjligt att närmare precisera hur tillämpningen i enskilda fall kommer att se ut eller vilka åtgärder som kan anses utgöra erforderliga åtgärder för att uppnå kundkännedom i enskilda fall. Den frågan får därför lämpligen hanteras av de behöriga tillsynsmyndigheterna, t. ex. genom utfärdande av föreskrifter.”

 

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå