Lagar och regler som styr bank- och försäkringsbranschen

Det finns ett stort antal lagar som reglerar den finansiella sektorn. Vissa lagar sätter upp ramar för hur de finansiella bolagen får agera på marknaden, andra innehåller regler för att skydda dig som konsument.

När du öppnar ett bankkonto eller köper en försäkring så ingår du ett avtal. Det är detta avtal som reglerar vad som gäller mellan dig och banken eller försäkringsbolaget. Både banker och försäkringsbolag har stor frihet att i avtalet reglera vad som gäller inom ramen för de lagar som gäller på området.

Bank- och finansieringsrörelselagen

Lagen om bank- och finansieringsrörelse reglerar bankers och kreditinstituts verksamhet. Förutom regler om tillståndsgivning och startkapital finns här även regler om tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet, kreditprövning samt hantering av omyndigas medel.

Betaltjänstlagen

lagen om betaltjänster finns bestämmelser om betaltjänster som tillhandahålls i Sverige och utförs inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) i euro eller i någon annan av EES-ländernas valutor. I lagen finns också bestämmelser om betalningsinstitut och registrerade betaltjänstleverantörer. Regler om rätt att öppna så kallat betalkonto med grundläggande funktioner (som t ex bankkort och online-betalningar) finns i lagens 4:e kapitel. Regler om kontohavares ansvar för belopp som belastar ett konto på grund av en obehörig transaktion med ett betalningsinstrument finns sedan den 1 maj 2018 i betaltjänstlagen. Tidigare fanns det en separat lag som reglerade ansvaret för obehöriga transaktioner: lagen om obehöriga transaktioner med betalningsinstrument. Den lagen upphörde att gälla den 30 april 2018.

Bostadsrättslagen

Bostadsrättslagen reglerar förhållandet mellan bostadsrättsföreningen och den enskilde medlemmen. Där kan du läsa vad du själv ansvarar för i din bostadsrätt och vad föreningen ska ansvara för.

Distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innebär möjligheter att ångra ett köp av finansiella produkter och tjänster på distans (t ex telefon eller Internet) eller när försäljning sker vid ett tillfälligt marknadsstånd. Du har rätt att ångra ditt ingångna avtal i 14 dagar, vid livförsäkring och individuellt pensionssparande är ångerfristen 30 dagar

Försäkringsavtalslagen

Försäkringsavtalslagen innehåller regler om avtal som försäkringsbolagen måste följa, bland annat om premiebetalning, uppsägning av försäkring, information m m. Många regler är tvingande och de kan försäkringsbolaget inte avtala bort.

Försäkringsdistribution och IDD

Lagen om försäkringsdistribution baseras på försäkringsdistributionsdirektivet IDD som är ett EU-direktiv. Syftet med IDD är att förstärka konsumentskyddet och att få en mer samordnad lagstiftning inom EU.  Lagen omfattar både försäkringsföretag och försäkringsförmedlare. I lagen ställs bland annat krav på transparens av distributörers provisioner och ett nytt obligatoriskt produktfaktablad av skadeförsäkringar införs. Genom lagen skärps reglerna om behovsanpassad rådgivning och det tydliggörs att kundens intressen ska sättas främst. Dessutom regleras hur kunders klagomål ska hanteras.

Lagen om försäkringsdistribution kompletteras av Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Försäkringsrörelselagen

Försäkringsrörelselagen reglerar försäkringsbolagens verksamhet såsom bildande av försäkringsbolag, försäkringstekniska avsättningar, revison, vinstutdelning, tillsyn m.m. Den innehåller också krav på bolagen att ge korrekt och tydlig information om villkor och eventuell värdeutveckling samt att verksamheten ska bedrivas i enlighet med god försäkringsstandard.

Individuellt pensionssparande (IPS)

Lagen om individuellt pensionssparande gäller individuellt bundet sparande för pension som sker enligt särskilt avtal med ett pensionssparinstitut. 

Inkomstskattelagen

Inkomstskattelagen 58 - 59 kapitlet innehåller regler om pensionssparande. Där finns också bland annat definitioner om vad som avses med en pensionsförsäkring och pensionssparkonto. Även hur stor avdragsrätten för pensionssparandet är regleras i inkomstskattelagen.

Inlåningsverksamhetslagen

Lagen om inlåningsverksamhet reglerar verksamheten hos företag som bedriver inlåningsverksamhet men som inte omfattas av lagen om insättningsgaranti. Enligt lagen skall sådana företag tydligt informera kunden om att insättningsgarantin inte gäller samt att maximalt sparbelopp är 50 000 kr.

Insättningsgarantilagen

Lagen om insättningsgaranti reglerar den statliga garanti som faller ut för att ersätta sparkunder ifall ett anslutet institut går i konkurs. Lagen innehåller även en regel om att konton som omfattas av garantin måste erbjudas var och en. Detta är den främsta juridiska grunden för att man har rätt att öppna sparkonto.

Investerarskyddslagen

Lagen om investerarskydd. En investerare har rätt till ersättning från investerarskyddet om ett värdepappersbolag, ett fondbolag eller ett förvaltningsbolag som tillhör skyddet försätts i konkurs och investeraren inte från institutet eller bolaget kan få ut finansiella instrument eller medel som avses.

Investeringssparkonto (ISK)

I Lag om investeringssparkonto finns regler om villkoren för investeringssparkonton. Skatteregler för kontot finns i Inkomstskattelagen.

Konsumentkreditlagen

Konsumentkreditlagen ska garantera att konsumenten får veta vad det i praktiken kostar att handla på kredit, vid exempelvis banklån, avbetalningsköp eller kontokrediter. Olika former av krediter ska kunna jämföras med varandra - och med kontant betalning.

Lagen om ersättning för inkassokostnader m.m.

Lagen om ersättning för inkassokostnader m.m. I lagen står bland annat vilka kostnader ett företag får ta ut när de till exempel behövt påminna dig om en betalning.

Penningtvättslagen

Lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen innehåller bl.a. bestämmelser för kundkännedom och i vilka situationer det krävs. Dessutom finns regler om rapporteringskrav m.m.

Rådgivningslagen

I Lagen om finansiell rådgivning till konsumenter finns regler om exempelvs skadeståndsskyldighet vid vårdslös rådgivning och om reklamations- och preskriptionstider. 

Skadeståndslagen

skadeståndslagen finns regler om när man är skyldig att betala skadestånd och hur stort skadeståndet är kan man läsa mer om i skadeståndslagens 5 kapitel.

Trafikskadelagen

Trafikskadelagen reglerar rätten till ersättning vid skada som uppkommer vid trafik med motordrivna fordon. Lagens grundtanke är att alla skador som uppkommer i samband med att fordonet är i trafik ska ersättas från fordonets trafikförsäkring oberoende av om den skadelidande kan visa att bilisten varit vårdslös. Bilisten har alltså ett strikt ansvar och måste betala ersättning även om han kört klanderfritt. Det är bl a därför som trafikförsäkringen är obligatorisk.

Värdepappersfonder

Lagen om värdepappersfonder reglerar tillstånd för fondbolag. I lagen finns även regler om fondbolagens tystnadsplikt, uppgiftsskyldighet samt den information de måste ge kunder. Dessutom finns det regler om att fondens tillgångar måste förvaras i ett separat förvaringsinstitut.

Värdepappersmarknadslagen

Lagen om värdepappersmarknaden reglerar företags möjligheter att förvalta kunders värdepapper, att ge rådgivning, ge krediter och att genomföra valutatjänster i samband med värdepappersaffärer. Lagen innehåller även regler om klassificering av kunder som professionella och icke-professionella och om dokumentationskrav vid överenskommelser.