Identifiera sig hos banken

Banker är skyldiga att kontrollera identiteten hos alla sina kunder. Kravet finns för att rätt person ska ha tillgång till rätt konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund enligt penningtvättsreglerna.

Banken ska kontrollera identiteten av en kund i två steg och enligt så kallade riskbaserade rutiner:

Banken måste först identifiera kunden, vilket innebär att kunden uppger sitt namn och andra uppgifter som är kopplade till kundens identitet. Exempel på sådana uppgifter är födelsedatum samt adress, person-, samordnings- eller organisationsnummer. Detta för att banken ska kunna undersöka om kunden är en så kallad PEP (person i politiskt utsatt ställning) eller om det finns andra högriskfaktorer att ta hänsyn till.
Därefter ska banken kontrollera kundens uppgivna identitet. Det kan göras på många olika sätt. Kravet på kontroll kan variera beroende av förhållandena i det enskilda fallet.

Exempel:

Konsumenter som har en svensk ID-handling kan kontrolleras genom ett  svenskt körkort, svenskt pass eller identitetskort utfärdat av en svensk myndighet eller ett svenskt, certifierat identitetskort.

Konsumenter som inte har någon svensk ID-handling ska i stället kontrolleras mot ett utländskt pass eller någon annan identitetshandling. Passet eller identitetshandlingen ska innehålla ett fotografi av personen, uppgift om medborgarskap och vara utfärdat av en myndighet eller en annan behörig utfärdare.

Konsumenter som helt saknar identitetshandlingar, enligt de två ovan nämnda kategorierna, ska banken kontrollera identiteten på genom andra tillförlitliga dokument och andra kontroller. En bank ska ha riskbaserade rutiner för det här.

Hur sker kontrollen?

De kontroller som ska göras av identiteten kan variera från fall till fall. Men som minimikrav gäller att den uppgivna identiteten på något sätt ska kontrolleras genom en oberoende och tillförlitlig källa vilket inte måste vara en traditionell ID-handling.

Beror på förhållandena i det enskilda fallet
Konsekvenser av om banken inte kan kontrollera kundens identitet