Rättigheter och skyldigheter om kontanter

Sedlar och mynt som ges ut av Riksbanken är lagliga betalningsmedel och det innebär att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning, som huvudregel. Men regeln gäller inte utan undantag.

Som huvudregel gäller att var och en är skyldig att ta emot sedlar och mynt som betalning. Det står i Riksbankslagen (4 kapitlet, 12 §). Men när det gäller förhållanden mellan enskilda eller mellan näringsidkare och konsumenter, alltså civilrättsliga förhållanden, så råder det avtalsfrihet. I offentligrättsliga förhållanden, som alltså rör förhållanden mellan staten och den enskilde, är rätten att avtala bort kontanter som betalningsmedel begränsad. Som exempel så kan inte regionerna (f d landstingen) vägra att ta emot kontant betalning av sina patienter.

Banker och butiker kan begränsa sin skyldighet genom avtal

I många fall råder avtalsfrihet om kontanter.

Butiker bestämmer själva om kontanter
Banker kan neka att hantera kontanter

Vanliga frågor

Måste de inte ta emot kontanter i vården?

Ja. När du får vård i regionens regi (tidigare kallat landstinget) har du rätt att betala med kontanter. Det är avgjort i en dom från Högsta Förvaltningsrätten. Rättsförhållandet mellan regionen, i egenskap av vårdgivare, och en vårdtagare är av ”offentligrättslig karaktär”. Eftersom det är så måste regionen, ge vårdtagaren möjlighet att betala med kontanter.

 

Måste inte alla butiker ta emot kontanter?

Nej. Principen i Riksbankslagen är att alla är skyldiga att ta emot betalning i kontanter. Men det går att avtala bort skyldigheten i många verksamheter, som till exempel i butiker.

Måste inte ett museum ta emot kontant betalning?

Nej. Ett museum kan avtala bort det. De har inte skyldighet att ta emot betalning i kontanter eftersom ett besök inte är att betrakta som ”av offentligrättslig karaktär”.

Måste inte en kommun tillhandahålla möjlighet att betala parkering kontant.

Nej, att hyra en parkering är en frivillig tjänst som bedömts vara av civilrättslig karaktär. Därför kan kommunen fritt avtala om betalningssätt.

Kan jag betala skatter och avgifter till Skatteverket kontant?

Nej. Skatter och avgifter ska betalas in till Skatteverkets särskilda konto för skattebetalningar. Det står i 62 kap 2 § i Skatteförfarandelagen.

Kan jag betala skulder till Kronofogdemyndigheten kontant?

Nej. Enligt, Kronofogdemyndighetens egen information följer att du antingen ska  betala via bankgiro och angivet OCR-nummer eller att du kan betala med kort (kortet måste då ha chip och pin-kod)  i Kronofogdemyndighetens receptioner.

Läs också om