Fonder

En fond består av olika värdepapper, exempelvis aktier eller obligationer. När du investerar i en fond innebär det att du köper andelar i den och blir delägare tillsammans med de andra fondägarna.

Fonder har olika risknivåer. En fond kan ge bra avkastning, men du kan också förlora pengar. Alla fonder förvaltas av fondbolag, som väljer ut vilka värdepapper som fonden ska investera i. En fond kan förvaltas aktivt eller passivt. Vid aktiv förvaltning lägger förvaltaren ned tid och omsorg på att analysera marknaden inför köp- och säljbeslut. När förvaltningen är passiv följer fonden enbart ett visst index.

Oavsett om fonden är aktiv eller passiv så betalar du allra oftast en avgift till fondbolaget. För att avgöra om en högre förvaltningsavgift är motiverad kan du kontrollera fondens aktivitetsgrad. 

Att tänka på

  • Välj en fond med omsorg – läs faktabladet så att du förstår vad som ingår och hur fonden förvaltas

  • Tänk på vilken risk du är villig att ta med de pengar som du investerar

  • Jämför olika fonders avgifter och historiska avkastning innan du investerar i dem

Välja fond

Det är viktigt att du förstår vilken typ av fond du investerar i och vilka värdepapper du får i fonden. För att hitta en fond som passar dig ska du ta hänsyn till flera faktorer. Några av de viktigaste är din spartid, fondens risknivå, hållbarhetskrav du har och tidigare resultat. 

Alla fonder som säljs till konsumenter ska ha ett aktuellt faktablad. Du ska få tillgång till faktabladet i god tid före ett eventuellt köp. Faktabladet ska innehålla basfakta om produkten och innan du väljer att investera i fonden ska du läsa igenom informationen och kontrollera att den stämmer överens med den tid du tänkt spara, den risk du är bredd att ta, den avkastning du kan räkna med, med mera. 

Viktig information om fonder

Fondförvaltare har ofta mycket information om sina fonder på sin hemsida. Men det finns också lagkrav på att viss information måste finnas för en fond. Den informationen hittar du i deras faktablad, informationsbroschyr och årsredovisning. Utöver lagkrav på information kan olika branschorganisationer sätta egna krav på sina medlemmar vad de ska informera konsumenter om.

Fondfaktablad
Informationsbroschyren

Vilken fond passar dig?

Några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till är din egna tidshorisont, risknivå och avkastningsmöjligheter. Du kan även utvärdera en fond genom att jämföra fondens tidigare resultat mot olika index eller andra fonder. Ett annat sätt är att jämföra fondens omdöme/rating för att utvärdera den.

Tidshorisont
Riskspridning
Jämföra fonder
Rating och ratingföretag

Aktivitetsgrad

Det finns krav i lag på att fondförvaltare måste beskriva fondens aktivitetsgrad, det vill säga hur aktivt förvaltad en fond är. Aktivitetsgraden ska beskrivas i förhållande till ett valt jämförelseindex.

Syftet med aktivitetskravet
Är fonden aktivt förvaltad?
Val av jämförelseindex 
Hur mäts aktivitetsgrad?
Krav på redovisning av historiskt resultat
Var hittar du informationen?

Hållbara fonder?

Det finns krav på att fondförvaltaren ska skriva om hur fonden arbetar med hållbarhet för varje fond. Informationen ska finnas tillgänglig på förvaltarens hemsida.

Vad menas med hållbarhet?
Vad ska förvaltaren informera om?

Vanliga frågor

Går det att köpa värdepapper av en närstående? Hur gör man i så fall?

Det går att köpa och sälja värdepapper utan att gå genom en marknadsplats (börsen). Alla värdepapper är ju inte noterade där men även om så är fallet är det möjligt. Ska man sälja eller köpa aktier eller andra värdepapper privat bör säljaren och köparen upprätta ett avtal. I avtalet ska man ange till vilken kurs som affären görs till och vilken dag som är likviddag. Avtalet och en begäran om överföring uppvisas för kontoförande institut (KI), det vill säga en bank eller fondkommissionär, som registrerar själva överföringen av värdepapper från säljarens depå eller vp-konto till köparens.