Om regler för betalningar

De allra flesta regler om betalningar kan man hitta i lagen om betaltjänster (2010:751). Den bygger ursprungligen på ett på ett EU-direktiv (det första betaltjänstdirektivet från 2010) och uppdaterades utifrån bestämmelserna i det andra betaltjänstdirektivet (PSD2) den första maj 2018. Samtidigt upphävdes den tidigare lagen om obehöriga transaktioner och de reglerna återfinns nu i betaltjänstlagen.

Här beskriver vi kortfattat några av bestämmelserna i lagstiftningen om betaltjänster. Mer information hittar du under separata rubriker på vår webbplats.

Betaltjänster och betalkonton

Betaltjänstlagen omfattar alla konton, tjänster och produkter som är avsedda för betalningar. Betalkonton är konton där du kan göra uttag utan särskilda restriktioner och där du exempelvis får in din lön eller pension samt betalar räkningar. Exempel på andra tjänster och produkter som omfattas är kontokort och internetbank samt pinkod och kod-dosa för användning av sådana tjänster.

Hantering av betalningsinstrument

Kontokort, pinkoder och kod-dosor kallas för betalningsinstrument. Sådana är personliga och får inte lämnas till eller användas av någon annan. Du har ansvar för att personlig information inte ska komma i orätta händer. Det är viktigt att du hanterar och förvarar ditt kontokort, din pinkod och din kod-dosa för inloggning till internetbanken lika omsorgsfullt som pengar och andra värdehandlingar. Du ska aldrig förvara kort, kod-dosa och pinkod tillsammans. I miljöer där stöldrisken är stor ska till exempel kort hållas under ständig uppsikt. I villkoren från din bank finns preciserade regler för vad som gäller för hanteringen av dina koder med mera.

Obehöriga uttag

Har någon gjort obehöriga uttag från ditt konto som en följd av att du inte har skyddat din personliga kod får du stå för en självrisk på högst 400 kr.

Har du genom så kallad grov oaktsamhet brutit mot villkoren för hur du ska hantera din kod, dosa eller liknande får du stå för de obehöriga uttagen, men högst med 12 000 kr. Den begränsningen gäller dock inte om du har hanterat ditt betalningsinstrument på ett ”särskilt klandervärt” sätt, då får du själv stå för hela det uttagna beloppet. Exempel på vad som skulle kunna vara ett särskilt klandervärt sätt är om du lämnar ditt kontokort obevakat på en badstrand, i ett omklädningsrum eller i en garderob på en restaurang.

Stark kundautentisering

En nyhet i betaltjänstlagens regler om obehöriga transaktioner är att betalningsmottagare i princip måste kräva att du ska godkänna en transaktion med stark kundautentisering. Och om man inte gjort det så kan du inte bli ansvarig om någon annan använder dina kortuppgifter eller liknande för att göra obehöriga köp. Med stark kundautentisering menas att du måste godkänna transaktionen med minst två av varandra oberoende enheter, till exempel ditt kort och din kod eller dina kortuppgifter och ditt tumavtryck.

Tredjepartsleverantörer

En annan nyhet i betaltjänstlagen är att betalningsinitieringstjänster och kontoinformationstjänster kommer in som begrepp i lagen. Det handlar om sk. tredjepartsleverantörer som med kundens medgivande får rätt att ta del av kundens kontouppgifter. Banken som tillhandahåller bankkontot får bara i undantagsfall neka en tredjepartsleverantör att få åtkomst till kontot. Vanliga exempel på kontoinformationstjänster är appar som sammanställer en persons konton i flera olika banker i syfte att hjälpa personen att få koll på sin ekonomi, spara till en drömresa eller bara få koll på sin hushållsbudget. En betalningsinitieringstjänst är en tjänst som du använder för att göra en direktbetalning konto-till-konto när du köper eller spelar online och inte vill använda ditt kredit- eller betalkort.

Reklamation till banken

Om du upptäcker att en obehörig transaktion har skett på ditt konto eller att en betalning har genomförts felaktigt ska du direkt kontakta din bank. Den maximala tiden för att reklamera en felaktig eller obehörig transaktion är 13 månader räknat från den dag då pengarna drogs från ditt konto. Därefter förfaller din möjlighet att få ersättning.

Återbetalning av kort- och autogirobetalningar

I vissa fall har du rätt att begära återbetalning från din bank för betalningar som genomförs med autogiro och kort. Det gäller när det exakta beloppet inte varit känt för dig och beloppet blev större än vad du rimligen kunnat förvänta dig. Du måste begära återbetalning inom åtta veckor från den dag då betalningen gjordes.

Kontoutdrag

Banken ska utan kostnad för dig tillhandahålla information om dina betalningstransaktioner. Det gör banken genom kontoutdrag. Kontoutdrag ska lämnas eller göras tillgängliga på det sätt som banken och du kommer överens om. Den överenskommelsen sker i praktiken via bankens standardvillkor.

Banken måste göra kontoutdragen tillgängliga minst en gång i månaden. Om du har internetbank får du dock tillgång till gjorda transaktioner löpande. Via internetbanken har du även tillgång till historiska transaktioner så länge de redovisas där. Hur lång tid tillbaka du kan se transaktioner kan variera mellan olika banker.

Om du vill ha kontoutdrag på papper har du rätt att få det en gång per månad, kostnadsfritt, om du särskilt begär det.

Det finns ingen lagreglerad skyldighet för banken att tillhandahålla historiska kontouppgifter eller kontoutdrag. Så länge banken har kvar uppgifter om transaktioner brukar du kunna få ut dem, men du får räkna med att banken kan ta ut en avgift. Banken sparar uppgifter om transaktioner i sju år enligt bokföringslagen.

Återbetalning av årsavgift

Om du säger upp ditt avtal med banken och har betalt en avgift i förskott så har du rätt att få tillbaka den del som avser resterande avtalstid.

Felaktiga uppgifter vid betalning

Om du inte har angett rätt uppgifter vid en betalning, till exempel lämnat ett felaktigt kontonummer eller ett felaktigt IBAN-nummer vid en utlandsbetalning, är banken inte ansvarig för detta. Banken har ingen skyldighet att se till att det kontonummer du uppgett överensstämmer med andra uppgifter om betalningsmottagaren, till exempel ett namn eller en adress, som du kan ha lämnat på betalningsordern. Hänvisar exempelvis ett IBAN-nummer till ett visst betalkonto, medan information som lämnas på betalningsordern indikerar att en annan person än kontohavaren är tilltänkt som mottagare, så anses betalningen korrekt utförd om pengar överförs till det aktuella betalkontot.

Kommer betalningen till fel mottagare ska dock banken hjälpa till med att försöka få tillbaka pengarna. För detta får banken ta ut en avgift, men bara om du har ett avtal med banken om betaltjänster och avgiften framgår av avtalet.

Tid för att genomföra en betalning

Huvudregeln är att en betalning ska ta högst en dag att genomföra, det vill säga att mottagaren ska ha tillgång till beloppet dagen efter att betalningsordern lämnats in. Det förutsätter att du lämnat in betalningsordern på en bankdag inom den tidpunkt som banken senast tar emot en order.

Återkalla en betalning

När du lämnat en betalningsorder till banken och sedan kommer på att du vill ångra dig, är det inte säkert att du kan återkalla betalningen. Huvudregeln är nämligen att du inte får återkalla en betalning som du gett banken order om. Har du skickat ordern en vardag (bankdag)  så anses den mottagen av banken och du har inte rätt att återkalla betalningen. Banken kan fastställa en viss senaste tidpunkt på dagen för när en betalning anses "mottagen". Vilken tidpunkt som gäller kan variera mellan olika banker och beroende på vad det är för slags betalning. Får banken däremot din betalningsorder en bankdag men efter denna tidpunkt, eller en dag som inte är en bankdag, räknas det som att banken mottagit ordern nästa bankdag, och då kan det finnas en möjlighet att återkalla en betalning.

Har du lämnat en betalningsorder för en framtida betalning, exempelvis registrerat ett antal räkningar för betalning en viss senare dag, kan du återkalla dessa senast dagen före den avtalade betalningsdagen.

Efter den tidpunkt då banken har tagit emot din betalningsorder, eller den tidpunkt som räknas för mottagandet, får du återkalla en betalning bara om den möjligheten framgår av villkoren för betalningstjänsten. Kontrollera vad som står i dina villkor eller fråga banken vad som gäller. Banken får ta ut en avgift för att återkalla en betalning i detta fall, men då måste rätten att ta betalt framgå av ditt avtal.

Kortavgifter

En betalningsmottagare (exempelvis en butik) får inte ta ut en särskild avgift för att du betalar med kort. Denna bestämmelse gäller inte i alla länder, därför är det inte säkert att förbudet gäller exempelvis för ett flygbolag som bedriver sin verksamhet från ett annat land. Inte heller auktionsföretag som köper och säljer i så kallad kommission omfattas av förbudet mot att ta ut en avgift vid kortbetalning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå