Rättsfall och beslut

Här hittar du referat av rättsfall från domstolar och av beslut från Allmänna reklamationsnämnden - ARN. 

Referaten inleds med en förkortning och ett nummer som visar vad den aktuella domen eller beslutet heter i sin helhet. Förkortningen är antingen ARN (Allmänna reklamationsnämnden), HovR (hovrätterna) eller HD (Högsta domstolen) alternativt NJA, vilket betyder Nytt Juridiskt Arkiv och är en tidskrift som innehåller referat av Högsta domstolens viktigare mål. Om du vill läsa en dom eller beställa handlingar i ett särskilt mål ska du kontakta domstolen där målet avgjorts.  Vill du beställa ett beslut från Allmänna reklamationsnämnden (ARN) kontaktar du ARN.