Strukturerade produkter

Strukturerade produkter är ett samlingsnamn för flera sorters investeringsprodukter. En vanlig strukturerad produkt är aktieindexobligationer. Beroende på sin sammansättning kan produkterna ha olika risk, avkastning och förutsättningar. Finansinspektionen har uttalat att strukturerade produkter är mycket komplexa, dyra och ofta riskfyllda produkter som generellt sett är svåra att motivera ur ett konsumentperspektiv.

En strukturerad produkt är ett värdepapper som består av flera underliggande finansiella instrument. Produkterna är vanligtvis skapade som paket. 

Det finns flera olika sätt att bygga en strukturerad produkt men normalt är det underliggande finansiella instrumentet ett så kallat derivat, till exempel en termin eller option. Derivatet sätts ihop med en annan typ av finansiellt instrument som till exempel ett aktieindex eller valutor eller räntor.

Beroende på kombinationen av de finansiella instrumenten och vilka företag som står bakom dem blir villkoren, riskerna, egenskaperna och möjligheterna till avkastning olika. Produkterna är så komplexa när det gäller risk, avkastning och avgifter att disciplinnämnden för försäkringsdistribution och Finansinspektionen anser att strukturerade produkter utan kapitalskydd normalt inte är lämpliga investeringar för en konsument.

Förstå strukturerade produkter

Eftersom strukturerade produkter består av flera underliggande finansiella instrument och att det finns flera olika varianter är det viktigt att du förstår vilka risker och avkastningsmöjligheter du har. Läs därför igenom alla villkor och fakta om produkten noga.

Olika varianter av strukturerade produkter
Krav på information 
Faktablad till konsumenter i god tid
Vilka avgifter finns det i den strukturerade produkten?
Villkoren ska beskriva förutsättningarna för avkastning 

Risker med strukturerade produkter

Eftersom riskerna är olika för olika strukturerade produkter är det viktigt att läsa villkoren. Vilka marknadsrisker finns det eller finns det ett kapitalskydd är några viktiga delar att tänka på när det gäller risker med en investering.

Skillnader i risk mellan olika strukturerade produkter
Kapitalskydd eller inte? 
Investerarskydd gäller för strukturerade produkter - inte insättningsgaranti.

Handel med strukturerade produkter

Genom att många strukturerade produkter har en bindningstid kan det vara svårt att sälja dessa i förtid. Även möjligheten att köpa och sälja en strukturerade produkt kan skilja sig mellan olika varianter av strukturerade produkter.

Handel med strukturerade produkter
Bindningstider – går det att köpa och sälja strukturerade produkter när som helst?

Vanliga frågor

Vad är SwedSec och Insuresec?

SwedSec Licensiering AB utfärdar licenser med syfte att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden.

SwedSec tillhandahåller olika licensieringstester bland annat för rådgivare, specialister samt för ledning och kontrollfunktioner.

InsureSecs verksamhet syftar till att öka kvalitén och kundnyttan för rådgivning och distribution av försäkringar i Sverige.

InsureSec erbjuder kunskapstester och ger licenser för personal som arbetar med försäkringsförmedling eller försäkringsdistribution och även för investeringsrådgivare.