Köpa och sälja fonder

När du placerar i en fond köper du andelar i fonden, och när du tar ut pengar ur fonden säljer du andelar i fonden. Handel i fonder sker alltid till okänd kurs till skillnad från aktier som handlas i realtid.

Köpa fondandelar

Vanligtvis kan du köpa fondandelar via din ordinarie bank, men ibland erbjuder banken dig bara att köpa bankens egna fonder. Vill du köpa fonder som din bank inte har i sitt fondutbud får du vända dig till någon aktör som har ett bredare utbud av fonder.

Vid köp av fondandelar omvandlas pengar till andelar i fonden. Hur många andelar du får beror på andelskursen. Kursen sätts vid bryttidpunkten. Bryttidpunkten är en viss tid på dagen då fondbolaget senast måste ha fått in köp- och säljorder för att kunna genomföra dem samma dag.

Köp som sker före bryttidpunkten får den andelskurs som fastställs vid bryttidpunkten. Köp som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt. Samtidigt som ordern läggs ska du betala för de andelar du köpt. Däremot bokförs inte fondandelarna förrän kursen fastställts och det antal andelar du ska ha har räknats fram.

Sälja fondandelar

Vid försäljning av fondandelar omvandlas fondandelar till pengar. I regel är försäljningslikviden (pengarna) tillgängliga på ditt konto efter tre bankdagar, men vissa fondbolag tar betydligt längre tid på sig. Hur lång tid det tar står i fondbestämmelserna. Försäljning som sker före bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid bryttidpunkten. Försäljning som sker efter bryttidpunkten får den kurs som fastställs vid nästa handelsdags bryttidpunkt.

Hur snabbt en fondaffär går igenom varierar mellan olika förvaltare, normalt skickas din order iväg till fondbolaget samma dag men det förekommer att det tar ytterligare 1-2 dagar innan affären går igenom. När fondbolaget bekräftat affären registreras den på din depå. För de flesta svenska fondbolag tar detta upp till två dagar. En del svenska men framförallt utländska fondbolag kan dock ta betydligt längre tid på sig att genomföra affären.

Får fondbolaget lägga ner fonden?

Vid t.ex. bristande intresse för nysparande i en fond eller vid ändrade marknadsförhållanden kan det bli svårt att förvalta fondens tillgångar på ett effektivt sätt. Om fondbolaget inte längre vill förvalta fonden ska alla andelsägare informeras i god tid om att fonden ska läggas ned. De får då ta ställning till om de ska lösa in sina andelar eller byta fond. Om ett fondbolag inte längre vill förvalta en fond ska ett förvaringsinstitut ta över fonden. Om Finansinspektionen tillåter det kan förvaringsinstitutet överlåta fonden till ett annat fondbolag, som då tar över förvaltningen. Annars ska fonden upplösas genom att fondens värdepapper säljs och behållningen betalas ut till de andelsägare som har kvar andelar i fonden. Det räknas som en försäljning av fondandelar vilket medför att eventuell vinst beskattas. Om en fondandelsägare inte har anmält sitt innehav inom fem år efter det att fonden upplösts, har han förlorat sin rätt till medlen.

Sammanslagning av fonder

En eller flera fonder kan slås samman och bilda en ny fond. Eller så kan företaget flytta in en fond i en befintlig fond. Du som fondandelsägare ska få informationen om sammanslagningen efter det att Finansinspektionen har godkänt sammanslagningen.
En sammanslagning av fonder kan påverka ditt innehav i olika grad och du ska därför få ett informationsdokument av fondbolaget. Informationsdokumentet ska innehålla bland annat bakgrunden och syftet med sammanslagningen, konsekvenserna och hur det påverkar ditt innehav.

30 dagar för att lösa in ditt innehav

Tanken med informationsdokumentet är att du ska förstå hur sammanslagningen påverkar ditt innehav och om du vill lösa in eller sälja fondandelar innan sammanslagningen görs. Du ska därför under minst 30 dagar erbjudas att lösa in ditt innehav.

Byta innehav ett alternativ

Om möjligt ska du som alternativ till att sälja ditt innehav få möjlighet att byta till en liknande fond som förvaltas av samma fondbolag. Fondbolaget får inte ta ut vilka avgifter som helst utan priset för att sälja innehavet ska motsvara vad det kostar att avveckla ditt innehav i fonden. Möjligheten att lösa in eller byta fond slutar att gälla senast fem arbetsdagar före sammanslagningen.

Delning av fonder

Istället för att slå ihop och skapa större fonder kan en fond även delas. Det innebär att en befintlig fond bildar två eller flera fonder. När en fond delas bör de nya fonderna som skapas genom delningen vara ungefär lika stora och ha en likartad sammansättning som de föregående. Reglerna om delning av fonder är inte lika utförliga som för en sammanslagning men det framgår att du som andelsägare ska få information likvärdig den vid en sammanslagning. Det innebär att du ska få tillräckligt med information för du ska kunna förstå hur delningen påverkar ditt innehav. Du ska få informationen om delning när ett beslut om delning har godkänts av Finansinspektionen. När beslutet om delning har godkänts får fonden som tidigast delas inom tre månader.