Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020) står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller vuxna som har ställföreträdare, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren hanterar också ansökningar om att bli ställföreträdare och rekryteringar av sådana.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Kontrollerad förvaltning

När barnet fått egendom med villkor om överförmyndarkontroll, eller har stora tillgångar, gäller särskilda regler bland annat för hur tillgångarna får placeras. Pengarna ska placeras på ett bankkonto eller investeras i fonder eller i vissa obligationer. Vill föräldrarna placera i aktier eller andra värdepapper krävs det att överförmyndaren godkänner det. Föräldrarna ska lämna redovisningar över förvaltningen till överförmyndaren. Kontrollerad förvaltning gäller när:

 • barnets tillgångar sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020),
 • barnet har fått egendom genom arv, testamente eller gåva med ett villkor om att egendomen ska stå under överförmyndarens kontroll,
 • barnet är förmånstagare i en försäkring och får egendom med anledning av dödsfall med villkor att egendomen ska stå under överförmyndarens kontroll,
 • barnet får egendom i egenskap av förmånstagare i ett avtal om individuellt pensionssparande (IPS) med villkor att egendomen ska stå under överförmyndarens kontroll, eller
 • överförmyndaren i ett enskilt fall har beslutat om skärpta regler för föräldrarnas förvaltning i syfte att skydda barnets egendom.

Spärrade konton

Ett bankkonto som tillhör ett barn kan vara spärrat. En anledning till spärr är att vissa utbetalningar enligt lag ska sättas in på spärrat konto. En annan anledning kan vara att givaren satt in pengarna med villkor om att kontot ska vara spärrat.

Följande utbetalningar ska alltid sättas in på ett spärrat konto hos en bank eller ett kreditmarknadsbolag med uppgift om att pengarna inte får tas ut utan tillstånd från överförmyndaren. Det gäller om beloppet uppgår till minst ett prisbasbelopp (46 500 kr för 2019) eller om det finns ett villkor om överförmyndarkontroll:

 • utbetalning på grund av arv eller testamente,
 • försäkringsersättning till barnet,
 • utbetalning från ett individuellt pensionssparkonto (IPS),
 • brottsskadeersättning,
 • skadestånd enligt skollagen,
 • skadeståndsersättning från staten.

Den som gör utbetalningen måste meddela både föräldrarna och överförmyndaren.

Att ett konto är spärrat innebär att föräldrarna inte kan ta ut pengar utan samtycke från överförmyndaren.

Spärr på ett konto kan upphävas

Om föräldrarna ansöker om att få göra ett uttag från ett spärrat konto prövar överförmyndaren om pengarna får tas ut. Föräldrarna måste redovisa syftet med uttaget. Om överförmyndaren ger sitt samtycke kan det gälla för det specifika uttaget eller så kan det gälla tills vidare. Överförmyndaren kan släppa på spärren om föräldrarnas förvaltning är betryggande. Den som gett pengar till ett barn med villkor om spärr kan alltså inte vara helt säker på att spärren blir kvar.

Undantag från överförmyndarkontroll

Det går att ansöka om dispens från överförmyndarkontroll även om barnets tillgångar överstiger åtta prisbasbelopp eller om barnet fått egendom med villkor om överförmyndarkontroll. Det ska finnas särskilda skäl för att få dispens. Särskilda skäl skulle kunna vara t ex att en bank sköter förvaltningen eller att föräldrarna har tillräckliga kunskaper för att själva ta hand om förvaltningen.

Överförmyndaren kan inte upphäva spärren när det gäller bland annat försäkringsersättningar, brottsskadeersättningar och utbetalningar på grund av arv eller testamente.