Överförmyndarkontroll

Om ett barn har tillgångar som överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020) står förvaltningen av tillgångarna under viss kontroll av överförmyndaren.

Det finns en överförmyndare eller överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens huvuduppgift är att ha tillsyn över ställföreträdare, alltså förmyndare, gode män och förvaltare. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller vuxna som har ställföreträdare, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt. Överförmyndaren hanterar också ansökningar om att bli ställföreträdare och rekryteringar av sådana.

Länsstyrelserna har tillsyn över överförmyndarnas verksamhet. En part som inte är nöjd med ett beslut som fattats av en överförmyndare kan överklaga beslutet hos tingsrätten.

Kontrollerad förvaltning

Om ett barn har tillgångar som sammanlagt överstiger åtta prisbasbelopp (47 300 kr x 8 = 378 400 kr för 2020) får föräldrarna inte förvalta dessa fritt. Pengarna ska placeras på ett bankkonto eller investeras i fonder eller i vissa obligationer. Vill föräldrarna placera i aktier eller andra värdepapper krävs det att överförmyndaren godkänner det.

Föräldrarna ska lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren. Dessutom ska föräldrarna lämna årliga redovisningar över förvaltningen till överförmyndaren.

Särskild överförmyndarkontroll

Om barnet har fått pengar till exempel genom arv, med ett villkor om att förvaltningen ska stå under kontroll av överförmyndaren, gäller så kallad särskild överförmyndarkontroll. Föräldrarna ska lämna in en förteckning över barnets tillgångar till överförmyndaren. Begränsningar i hur pengarna får placeras gäller på motsvarande sätt som när barnet har tillgångar över åtta prisbasbelopp. Föräldrarna ska lämna årliga redovisningar av förvaltningen till överförmyndaren.

Särskild överförmyndarkontroll gäller för egendom som tillfaller barnet med ett villkor om att förvaltningen ska stå under överförmyndarens kontroll (oavsett värdet)

  • genom arv eller testamente,
  • genom gåva, under förutsättning att givaren skriftligen har anmält gåvan till överförmyndaren, eller
  • genom förmånstagarförordnande vid försäkring med anledning av dödsfall eller vid pensionssparande enligt lagen om individuellt pensionssparande.

Om föräldrarna vill ta ut pengar som står under särskild överförmyndarkontroll måste de ha överförmyndarens samtycke.

Utbetalningar till barn

Om ett barn får pengar från arv eller testamente som överstiger ett prisbasbelopp, eller med villkor om särskild överförmyndarkontroll, ska den som betalar ut pengarna från dödsboet sätta in dem hos en bank eller ett kreditmarknadsföretag, med uppgift om att pengarna inte får tas ut utan överförmyndarens tillstånd.

Det gäller även:

  • försäkringsgivare vid utbetalning av försäkringsbelopp som den omyndige har rätt till,
  • pensionssparinstitut vid utbetalning enligt lagen om individuellt pensionssparande,
  • Brottsoffermyndigheten vid utbetalning av ersättning enligt brottsskadelagen,
  • huvudman vid utbetalning av skadestånd enligt skollagen, och
  • myndighet som betalar ut ersättning med anledning av skadeståndsanspråk mot staten.

Den som gör utbetalningen måste meddela både föräldrarna och överförmyndaren.

Om föräldrarna vill ta ut pengar som kommer från en sådan utbetalning måste de ha överförmyndarens samtycke.

Undantag eller lättnader från överförmyndarkontroll

Överförmyndaren kan besluta om vissa lättnader eller undantag från kraven, Det gäller främst lättnader i placeringsreglerna. Skälet kan till exempel vara att en bank sköter förvaltningen, eller att föräldrarna har tillräckliga kunskaper för att själva ta hand om förvaltningen

Lättnader eller undantag kan dock inte beviljas om tillgångarna står under särskild överförmyndarkontroll.