Om att spara till barn

Många föräldrar, far- och morföräldrar och andra sparar till barn. De vanligaste sparformerna är sparkonton och fonder. 

Mikrofon - podd om att spara till barnLyssna på Bank- och finanspodden om Sparande till barn 

Spara i ditt namn

Om du sparar till ett barn i ditt eget namn är pengarna dina och du disponerar över sparandet. Då bestämmer du själv när du vill att barnet ska få pengarna.

Det kan vara bra att komplettera med ett testamente där du försäkrar dig om att pengarna på kontot går till den du sparar till. Beroende på vilka dina arvingar är kan pengarna annars gå till din maka eller make eller dina barn i stället för det barn du sparar till.

Spara i barnets namn

Vill du spara direkt till ett barn behöver du öppna ett konto i barnets namn. Bankerna har lite olika rutiner för hur man öppnar ett konto till barn, bland annat beroende på om du är barnets förälder eller någon annan. Banken kontrollerar vilka som är barnets förmyndare, som oftast är föräldrarna. Underskrifter från båda föräldrarna brukar då behövas. Ibland begär banken att få vissa handlingar, till exempel personbevis eller utdrag ur folkbokföringsregistret, som visar vilka som är förmyndare. I vissa fall kan man öppna ett konto via internetbanken. Kontakta den bank där du vill starta sparandet och fråga vad som gäller där.

Vem disponerar över barnets konto

Om ni är barnets föräldrar måste ni bestämma om kontot ska disponeras av er gemensamt, vilket är det vanligaste när det finns två föräldrar, eller om ni vill kunna disponera kontot var och en för sig. Det görs oftast via en fullmakt. Ibland medger banken enbart ett av alternativen. Hur föräldrarna kan disponera barnets konto – enbart tillsammans eller var och en för sig – kan ha särskilt stor betydelse om ni inte lever tillsammans men ändå har gemensam vårdnad. Som förälder får du bestämma hur ditt barns tillgångar ska användas. Pengarna får användas för sådant som gagnar barnet, exempelvis för barnets uppehälle, utbildning eller nytta i övrigt. Du får inte använda barnets pengar för något som bara är av intresse för dig, inte för barnet.

Far- och morföräldrar som vill öppna ett sparande till sitt barnbarn, behöver ha personuppgifter till barnet och oftast även till föräldrarna. Dessutom begär banken ofta att föräldrarna godkänner att kontot öppnas. Vissa banker tillåter enbart föräldrar att öppna konto i barnets namn.

Om du vill kan du förse kontot med en spärr. I så fall måste du säga det till banken vid insättningen av pengarna. Spärren gör att föräldrarna inte kan ta ut pengar utan att ha fått ett samtycke från överförmyndaren i kommunen.

Sparande till barn är gåvor

När du sparar till ett barn i barnets namn, exempelvis genom att sätta in barnbidraget på ett sparkonto eller köpa fondandelar, är det en gåva till barnet. När banken tar emot pengarna för barnets räkning eller när fondandelarna registreras blir barnet ägare. Du som givare kan då inte disponera över pengarna. Fram till dess barnet fyller 18 år förvaltas dock pengarna av föräldrarna i deras egenskap av förmyndare. Barnet får själv tillgång till pengarna när han eller hon fyllt 18 år och blir myndig.

Eget konto från 16 år

Ett barn som fyllt 16 år kan själv öppna ett konto. Barnet kan fritt sätta in och ta ut pengar från kontot och ingen annan kan disponera pengarna.

Att spara i en kapitalförsäkring

Om du väljer att spara i en kapitalförsäkring kan du styra hur och när utbetalningen ska ske. Du kan till exempel bestämma vid vilken ålder barnet ska få ut pengarna. Du kan också välja om utbetalningen från försäkringen ska ske med ett engångsbelopp eller löpande under en längre tid. Har du kapitalförsäkringen i ditt eget namn kan du sätta barnet som förmånstagare. Då försäkrar du dig om att barnet får pengarna om du skulle avlida innan utbetalningen från kapitalförsäkringen har påbörjats.

Det vanligaste alternativet för att spara i en kapitalförsäkring till barn är att du placerar pengarna i olika fonder som du själv väljer utifrån det utbud som banken erbjuder. Det finns också kapitalförsäkringar där försäkringsbolaget placerar dina pengar.

Har du en kapitalförsäkring betalar du en försäkringspremie. En del bolag tar också ut förvaltningsavgifter.

Investeringssparkonto

På ett investeringssparkonto kan du exempelvis spara i fonder till barnet. De flesta konton är avgiftsfria. Du kan inte bestämma utbetalningstid eller ställa upp andra villkor.

Skatt och deklaration

När sparkontot eller fonderna står i barnets namn är det barnet som står för skatt och eventuell deklaration. På ränteinkomster drar banken av skatten och lämnar kontrolluppgift och barnet behöver inte deklarera. På fondinnehav av mindre värde behöver barnet som huvudregel inte betala skatt och därmed inte heller deklarera. Är fonderna värda mer än 50 000 kronor, eller om barnet har andra kapitalinkomster som är skattepliktiga, måste barnet betala skatt.

Äger barnet fonder som säljs med vinst måste barnet alltid betala skatt och lämna deklaration.