Livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om den som är försäkrad dör under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut till de som är insatta som förmånstagare.

En livförsäkring är en riskförsäkring utan något sparande. Du väljer själv ett försäkringsbelopp som passar ditt behov. Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av den försäkrades ålder och valt försäkringsbelopp.

Andra försäkringar kan fungera som en livförsäkring, till exempel låneskydd och det återbetalningsskydd som ingår eller kan väljas till i tjänstepensioner.

Att tänka på

  • Försäkringsbeloppet i en livförsäkring betalas ut till de efterlevande förmånstagarna.
  • Ta reda på vilka livförsäkringar du omfattas av i dag och fundera på vilket behov dina efterlevande har om du avlider.
  • Andra försäkringar kan också fungera som en livförsäkring.
  • En ansökan kräver ofta hälsodeklaration.

Ansökan och förmånstagare

Vid ansökan om försäkring får du frågor om din hälsa. Försäkringarna brukar gälla till 65 eller 85 års ålder. Förmånstagare är den eller de personer som försäkringsbeloppet betalas ut till. 

Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna i ansökan. Oriktiga uppgifter kan innebära att försäkringen inte gäller. Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Slutåldern varierar mellan 65-85 år beroende på försäkringsbolag.

Om du inte angett vem eller vilka du vill ha som förmånstagare betalas ersättningen ut enligt ett generellt förmånstagarförordnande där ordningen kan vara make, registrerade partner eller sambo och sedan arvingar.

Försäkringsbolagen är skyldiga att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7§.