Personförsäkringar

En personförsäkring är ett komplement till samhällets skydd vid olycksfall, sjukdom och dödsfall. Personförsäkringar kan ge en tryggare ekonomisk situation om något skulle hända dig eller en familjemedlem.

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, får en allvarlig diagnos eller blir arbetslös eller sjukskriven. Personförsäkringar är ett samlingsnamn för sjuk- och olycksfallsförsäkringar, olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, inkomstförsäkringar, sjukvårdsförsäkringarbarnförsäkringar och gravidförsäkringar

Personförsäkringar kan tecknas både individuellt och som gruppförsäkringar.

Du kan omfattas av olika personförsäkringar via arbete, skola och medlemskap i föreningar. För vissa skador kan du få ersättning från flera försäkringar. Om du exempelvis har flera olycksfallsförsäkringar kan du begära ersättning för dina skador från flera försäkringar. Kostnader kan du däremot bara få ersatta från en försäkring.

Att tänka på

  • Ta reda på vilka personförsäkringar du har. Ibland kan det ingå försäkringar i din anställning, medlemskap i fackförbund eller medlemskap i förening.
  • Tänk igenom vad du får i ersättning om du blir arbetslös eller sjukskriven.
  • Du kan få ersättning från flera personförsäkringar för samma skada.
  • Behöver du en livförsäkring eller ett låneskydd? Fundera över hur dina familjemedlemmar skulle klara sig ekonomiskt om du skulle avlida.
  • Det kan finnas risker med att byta personförsäkring - en ny hälsodeklaration kan leda till en annan bedömning av vad du har rätt till.

Vanliga frågor

Kan bolaget neka mig att teckna en personförsäkring?

Ja, bolagen gör en riskbedömning och kan, om de anser att du utgör en större risk, avslå din ansökan. Om du nekas försäkring ska bolaget motivera sitt beslut.

I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök m m. Uppgifterna ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter som lämnas i hälsodeklarationen är riktiga. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringen vara ogiltig.

Vad innebär ett försäkringsbelopp?

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek.

Individuella försäkringar går oftast att teckna på flera olika nivåer. I många försäkringar följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet. Exempelvis kan en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring tecknas på nivåerna 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 47 600 kronor (2021).

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.