Personförsäkringar

Personförsäkringar kan ge dig ekonomiskt stöd om du eller någon i familjen skulle råka ut för en olyckshändelse eller sjukdom, få en allvarlig diagnos, bli arbetslös eller sjukskriven. 

Personförsäkringar är ett samlingsnamn för olycksfallsförsäkringar, sjuk- och olycksfallsförsäkringar, livförsäkringar, inkomstförsäkringar, sjukvårdsförsäkringar, barnförsäkringar och gravidförsäkringar. De kan tecknas både individuellt och som gruppförsäkringar. Det går att få ersättning från flera personförsäkringar för samma skada.

Att tänka på

  • Du kan ha en gruppförsäkring via ditt arbete, skola eller medlemskap i någon förening.
  • Behöver du komplettera det du får i ersättning om du blir arbetslös eller sjukskriven?
  • Det kan finnas risker med att byta personförsäkring - hälsodeklaration i ett nytt bolag kan leda till en annan bedömning av vad du har rätt till.

Vanliga frågor

Kan bolaget neka mig att teckna en personförsäkring?

Ja, bolagen gör en riskbedömning och kan, om de anser att du utgör en större risk, avslå din ansökan. Om du nekas försäkring ska bolaget motivera sitt beslut.

I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök m m. Uppgifterna ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter som lämnas i hälsodeklarationen är riktiga. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringen vara ogiltig.

Vad innebär ett försäkringsbelopp?

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek.

Individuella försäkringar går oftast att teckna på flera olika nivåer. I många försäkringar följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet. Exempelvis kan en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring tecknas på nivåerna 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 57 300 kronor (2024).

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.