Fritidshusförsäkringar

Du behöver en särskild försäkring för ditt fritidshus. Du kan också behöva köpa ett tillägg för att försäkra de saker som du förvarar i ditt hus.

En fritidshusförsäkring skyddar ditt hus om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur. Försäkring ersätter i vissa fall också skador på din tomt. Andra byggnader som till exempel gästhus, uthus och växthus kan även ingå men då måste de finnas med i försäkringsbrevet. Fritidshusförsäkringen innehåller också ett ansvars- och rättsskydd.

Att tänka på

  • Bor du permanent i ditt fritidshus behöver du en villahemförsäkring, inte en fritidshusförsäkring.
  • Det kan ingå ett skydd för dina saker men ofta behöver du köpa ett särskilt tillägg.
  • Du bör särskilt se över husets utsida. Du får normalt inte ersättning för skador från vatten som rinner in i huset via tak, fasad eller dränering.
  • Du kan minska risken för skador, till exempel frysta rör, genom att vidta skadeförebyggande åtgärder.
Jämför fritidshusförsäkringar

Åldersavdrag på äldre byggnadsdelar

Försäkringsbolaget gör åldersavdrag på din ersättning om ditt fritidshus eller den byggnadsdel som skadats inte är ny.

När olika byggnadsdelar i ett hus blir äldre minskar värdet på dem. Om delar av eller hela byggnaden ska repareras eller byggas upp igen efter en skada gör försäkringsbolaget avdrag på ersättningen motsvarande åldern på byggnadsdelarna.

Åldersavdrag på allt synligt och lite till

Försäkringsbolagen gör åldersavdrag på allt som man kan se i huset. Det gör man också för alla rör, ledningar, maskiner och tekniska installationer, även om de ligger dolda.

På både material och arbete
Årligt procentuellt avdrag
Skyddsregel
Undantag från skyddsregeln

Vanliga frågor

Jag har fått en vattenskada i mitt badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?

Alla försäkringar innehåller bestämmelser om avskrivningar för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som uppkommer efter en reparation då gamla delar byts ut mot nya.

Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, kakel och golv m.m. ändå måste bytas ut, desto större är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur stor avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Problem med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa hantverkare.

Som regel är du dock själv beställare av arbetet men det är en fördel för dig om du behöver reklamera eftersom du kan ha stöd av konsumenttjänstlagen mot hantverkaren. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att hantverkaren fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar ändå kunna hjälpa dig om du har problem med hantverkaren i samband med vattenskadan.

Du bör alltid kunna begära att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation efter vattenskada som inte är fackmannamässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden. Tänk dock på att du som regel måste agera skyndsamt då bolagen ofta är snabba på att betala ut till hantverkare.  

Läs också blogginlägget: Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?

Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant men modernt hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). I huvudsak eftersträvar man ett lika stort hus med samma antal vångsplan, taklutning, fönster- och dörrplacering m.m. byggt på samma grund. Du får i princip bara ersättning för att bygga ett nytt hus med moderna metoder och material, har du ett äldre hus som blir dyrare att återskapa är det inte säkert att du blir ersatt för det.

Var ditt hus inte helt nytt gör försäkringsbolaget även åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror alla ytskikt, badrumsinredning och köksinredning. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material men det finns också ett högsta åldersavdrag som bolagen får göra. I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli, det brukar variera mellan 75 000 kr till 105 000 kr beroende på försäkring. Tecknar du ett utökat försäkringsskydd kan det högsta åldersavdraget dessutom minska till 10 000 eller 15 000 kr. Åldersavdrag och självrisk ska i princip vara det som du behöver skjuta till själv för att få huset återuppfört.