Handläggning och skadereglering

När du har anmält en skada till försäkringsbolaget ska de så fort som möjligt bedöma om den är ersättningsbar. De är också skyldiga att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

När försäkringsbolaget fått in en anmälan från dig påbörjar de sin skadereglering. Det innebär att de gör en utredning och bedömer om skadan är ersättningsbar enligt försäkringsvillkoren. För att du ska få ersättning måste du kunna visa att du har rätt till ersättning.

Inte dra ut på tiden

Skaderegleringen får inte dra ut på tiden. Den juridiska skrivningen är att den ska "ske skyndsamt". Bolaget har dessutom en skyldighet att reglera skadan korrekt, vilket innebär att även om du skulle begära för lite i ersättning så måste de ändå betala dig rätt ersättning.

Att tänka på

  • Skaderegleringen får inte dra ut på tiden.
  • Du måste kunna visa att du har rätt till ersättning
  • Försäkringsbolaget är skyldigt att se till du får rätt ersättning, även om du inte själv känner till vad den är.

Hur lång tid får skaderegleringen ta?

I försäkringsavtalslagen, FAL, står det inte hur lång tid skaderegleringen får ta, men försäkringsbolaget ska vara aktivt, vilket innebär att de har en skyldighet att utreda ärendet. 

Ersättning ska betalas senast en månad efter det du lagt fram den utredning som kan begäras av dig. Kravet på vad som kan begäras av dig har satts lågt i avgöranden från Allmänna reklamationsnämnden.

Missnöjd med handläggningstiden?

Det finns en stegvis process du ska följa om handläggningen tar för lång tid och du kan ha rätt till dröjsmålsränta.

Vem ska du kontakta?
Dröjsmålsränta 
Förseningar som inte är bolagets fel