Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Fritidshusförsäkringar

En fritidshusförsäkring skyddar ditt hus och din tomt. Förutom skydd för huset och tomten ingår också ansvarsskydd och rättsskydd. 

En fritidshusförsäkring skyddar ditt fritidshus om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur. Andra byggnader på tomten som till exempel friggebodar och förråd kan också omfattas av försäkringen. 

Ofta ingår ett skydd för dina saker (lösöre) i fritidshusförsäkringen men ibland behöver du köpa till det. Ditt bortaskydd i hemförsäkringen gäller även för de saker du förvarar i fritidshuset men det är som regel begränsat till ganska låga belopp. 

Fritidshusförsäkringen är inte en försäkring för ditt stadigvarande boende. Bor du permanent i ditt fritidshus måste du teckna en villahemförsäkring. 

Vill du hyra ut ditt fritidshus? Här kan du läsa mer om hur din försäkring gäller när du hyr ut din bostad. Hyr du redan ut ditt fritidshus och det inträffar en skada som gör att det inte går att bo i huset kan du få ersättning för din hyresförlust.

Att tänka på

  • Det ingår inte alltid ett skydd för dina lösa saker i en fritidshusförsäkring, hos flera bolag måste du teckna till ett sådant skydd. 
  • Om en skada ska repareras av hantverkare har du oftast beställaransvaret. Det ger dig rätt att reklamera arbetet om något gå fel.

Ett skydd för ditt fritidshus och ibland för dina saker

En fritidshusförsäkring liknar en villaförsäkring och ger främst ett skydd för huset. Men till skillnad från en villaförsäkring kan det även ingå ett skydd för dina saker.

En fritidshusförsäkring ger främst ett skydd för huset. Men även tomten har ett visst skydd och det ingår ett ansvars- och rättsskydd. Ofta ingår det också en försäkring för dina saker eller så kan du köpa till det.

En försäkring för fritidshus innehåller inte samma delar som en hemförsäkring. Det ingår inget reseskydd, överfallsskydd eller så kallat bortaskydd för lösöre på ytterligare en plats. Bor du permanent i ditt fritidshus behöver du därför en villahemförsäkring och inte en fritidshusförsäkring.

Det här ingår i en fritidshusförsäkring

Här kan du läsa om vad som ingår i en fritidshusförsäkring. Om det inträffar en skada blir du som försäkringstagare som regel beställare av det arbete som behöver utföras. Under rubriken "Du beställer jobbet" kan du läsa mer om detta.

Skydd för huset 
Fullvärde eller första risk
Lösöresskydd
Skydd för tomtmarken
Ansvarsskydd och rättsskydd
Utökat skydd
Du beställer jobbet

Vanliga frågor

Jag har fått en vattenskada i mitt badrum, vad menar försäkringsbolaget med avskrivningar?

Alla försäkringar innehåller bestämmelser om avskrivningar för t ex ålder och slitage. Det innebär att du själv måste betala en del av den standardförbättring som uppkommer efter en reparation då gamla delar byts ut mot nya.

Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar, kakel och golv m.m. ändå måste bytas ut, desto större är avskrivningen. Avskrivningen görs på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material. Hur stor avskrivningen är framgår av tabeller som finns i försäkringsvillkoren.

Problem med hantverkare efter en vattenskada. Vad kan jag kräva av försäkringsbolaget?

Försäkringsbolagets huvudsakliga uppgift är att betala reparationen, men de brukar ofta hjälpa till med att anvisa hantverkare.

Som regel är du dock själv beställare av arbetet men det är en fördel för dig om du behöver reklamera eftersom du kan ha stöd av konsumenttjänstlagen mot hantverkaren. Det innebär att om du är missnöjd med arbetet måste du vara aktiv och själv kräva att hantverkaren fullföljer sitt åtagande. Men kontakta alltid försäkringsbolaget - de brukar ändå kunna hjälpa dig om du har problem med hantverkaren i samband med vattenskadan.

Du bör alltid kunna begära att försäkringsbolaget håller inne betalningen för en reparation efter vattenskada som inte är fackmannamässigt utförd eller om arbetet drar ut på tiden. Tänk dock på att du som regel måste agera skyndsamt då bolagen ofta är snabba på att betala ut till hantverkare.  

Läs också på konsumenternasblogg.se: Vad ska jag göra när en hantverkare orsakat en skada hos mig?

Mitt hus är fullvärdeförsäkrat. Vad betyder det?

Om ditt hus är fullvärdeförsäkrat har du rätt att få ett likadant men modernt hus återuppfört om det t ex skulle brinna ner (gäller inte rena renoveringsobjekt). I huvudsak eftersträvar man ett lika stort hus med samma antal vångsplan, taklutning, fönster- och dörrplacering m.m. byggt på samma grund. Du får i princip bara ersättning för att bygga ett nytt hus med moderna metoder och material, har du ett äldre hus som blir dyrare att återskapa är det inte säkert att du blir ersatt för det.

Var ditt hus inte helt nytt gör försäkringsbolaget även åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror alla ytskikt, badrumsinredning och köksinredning. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden dvs både på arbete och material men det finns också ett högsta åldersavdrag som bolagen får göra. I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget maximalt kan bli, det brukar variera mellan 75 000 kr till 105 000 kr beroende på försäkring. Tecknar du ett utökat försäkringsskydd kan det högsta åldersavdraget dessutom minska till 10 000 eller 15 000 kr. Åldersavdrag och självrisk ska i princip vara det som du behöver skjuta till själv för att få huset återuppfört.