Brand

Genom en fritidshusförsäkring har du ett skydd för brandskador på ditt hus. Har du även tecknat ett lösöresskydd omfattas även din lösa egendom i fridshuset, möbler etc, av skyddet.

Sanering

Brand- och sotskador uppstår ofta på grund av elektriska fel i fastighetens elsystem, genom att spisplattor glömts påslagna eller genom att levande ljus lämnats utan uppsikt. Om sotskadorna på ytskikt och lösegendom är möjliga att sanera står försäkringen för saneringskostnaden.

Åldersavdrag

Om delar av huset måste repareras, bytas ut eller byggas upp igen efter branden gör försäkringsbolaget avdrag på ersättningen motsvarande åldern på många av byggnadens delar. Åldersavdrag görs bland annat för alla ytskikt i byggnaden och för olika installationer som till exempel rörsystem och värmepump. Åldersavdrag görs alltid på både materialet och arbetet, det vill säga det arbete som har med materialet att göra.

Du får därför själv ofta betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i försäkringarna, det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring. Åldersavdrag görs även på den lösa egendomen.

Totalbrand

Om hela ditt fullvärdeförsäkrade fritidshus har brunnit ner till grunden så är huvudregeln att ett likvärdigt hus, men med rationella metoder och material, ska byggas upp på befintlig grund. Det finns ofta en möjlighet att träffa en uppgörelse med bolaget om kontant ersättning men den ersättningen blir i regel lägre än kostnaderna för att bygga upp ett nytt likvärdigt hus.

Fritidshus är ofta fullvärdeförsäkrade men ett hus som är försäkrat till ett visst belopp (första risk) kan aldrig ersättas med ett högre belopp.

Reglerna om ersättning vid totalbrand är komplexa och det är därför viktigt att höra med just ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Beställare

I de flesta försäkringsbolag blir försäkringstagaren beställare av arbetet som en firma gör för att reparera den skadade egendomen, detta även om försäkringsbolaget har anvisat en viss firma för arbetet. Du har därför, efter att arbetet och försäkringsärendet har avslutats, ansvaret för att reklamera eventuella fel och brister med anledning av reparationen till den firma som utförde arbetet. Du kan inte rikta ditt anspråk mot försäkringsbolaget, förutom i några få försäkringsbolag.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå