Om fritidshusförsäkringar

Fritidshusförsäkringar består av flera olika delar som kan ersätta skador på ditt hus, din tomt och andra byggnader på tomten, som till exempel friggebodar, förråd och växthus. Dessutom ingår ett visst skydd för de saker du förvarar i fritidshuset.

En fritidshusförsäkring skyddar ditt fritidshus om byggnaden skadas av brand, läckage, skadegörelse, naturskador och skadedjur.

I fritidshusförsäkringen kan också ingå ett skydd för dina saker som du förvarar i fritidshuset. Men ett sådant skydd ingår inte alltid och då kan du behöva teckna till det för att skydda dina saker mot stöld och annan skada. Har du inte saker av större värde i ditt fritidshus, kan det räcka med det skydd som du har i din hemförsäkring för de saker som du tar med dig utanför bostaden. Detta skydd i hemförsäkringen kallas för bortaskyddet och kan upp till vissa maxbelopp som skiljer sig mellan olika försäkringsbolag ersätta dina saker som du förvarar i ditt fritidshus.

Fritidshusförsäkringen kan också ge ersättning efter en skada för hyresbortfall för uthyrt fritidshus.

 

I försäkringen ingår

  • Skydd för byggnader - hela fritidshuset ersätts efter till exempel brand eller om ett träd faller ner på huset. Normalt ersätts inte vattenskador som uppkommit genom taket eller grunden. Fritidshusförsäkringar omfattar också byggnadstillbehör, som kök- och badrumsinredning, värmepanna och rörledningar. Du kan dessutom få ersättning för skador på andra byggnader som är angivna i försäkringsavtalet.

  • Skydd för tomtmarken - du kan få ersättning för vissa skador på mark, växter, staket, flaggstänger och bryggor.

  • Lösöresskydd - skydd för dina saker som du förvarar i fritidshuset. Tänk på att om du bara har saker för cirka 40 000 kr och har en hemförsäkring på annan adress, kan det räcka med den försäkringens bortaskydd.

  • Ansvarsskydd - den delen kan användas för att betala ersättning om du i egenskap av ägare till fritidshuset blir skadeståndsskyldig.

  • Rättsskydd - du kan få ersättning för dina kostnader för ett juridiskt ombud om du i egenskap av ägare till fritidshuset råkar i tvist med någon.

Det är viktigt att tänka på att det inte ingår någon ”hemförsäkringsdel” i fritidshusförsäkringarna (som det gör i villahemförsäkringar). Det ingår heller inget ”bortaskydd” (för lösöre förvarad på annan plats) inget reseskydd, överfallskydd, generellt rättskydd eller generellt ansvarskydd.

Bor du permanent i ditt fritidshus ska du därför ha en villahemförsäkring och inte en fritidshusförsäkring.