Om livförsäkringar

En livförsäkring tecknar du för dina efterlevande. Om den som är försäkrad dör under försäkringstiden betalas ett engångsbelopp ut till dem som är insatta som förmånstagare.

En livförsäkring är en riskförsäkring utan något sparande. Du väljer själv ett försäkringsbelopp som passar ditt behov. Försäkringsvillkoren för rena livförsäkringar är relativt lika mellan försäkringsbolagen. Det som varierar är premien, som är beroende av ålder och valt belopp.

Ansökan och försäkringstid

Vid ansökan om försäkring får du frågor om din hälsa. Svara utförligt och sanningsenligt på frågorna. Oriktiga uppgifterna kan innebära att försäkringen inte gäller.

Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder. Slutåldern varierar mellan 65-85 år beroende på försäkringsbolag.

Dödsfallsbelopp i olika försäkringar

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp.

Gruppförsäkringar

I många gruppförsäkringar som du kan ha via arbetsgivaren eller facket kan det ingå ett dödsfallsbelopp. Även här är beloppet ganska låg. Är det belopp som ska betalas ut ungefär ett prisbasbelopp kallas försäkringen begravningsförsäkring. Syftet med försäkringen är då att täcka begravningskostnader.

Bolåneskydd

Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder.

Efterlevandeskydd

Du kan också kombinera din ålderspension med skydd för dina anhöriga, ett så kallat efterlevandeskydd.

Behov av försäkring

Börja med att fundera på hur dina anhöriga klara sig ekonomisk vid ditt dödsfall, vilka är beroende av din försörjning. Fundera därefter på hur du på bästa sätt och kan täcka upp detta behov. Glöm inte bort att skydd kan finns i olika försäkringar och att det kostar olika mycket.

Förmånstagare

Förmånstagare är den eller de personer som försäkringsbeloppet betalas ut till. Om du inte angett vem eller vilka du vill ha som förmånstagare betalas ersättningen ut enligt ett generellt förmånstagarförordnande där ordningen kan vara make, registrerade partner eller sambo och sedan arvingar.

Försäkringsbolagen är skyldiga att löpande kontrollera om det har inträffat dödsfall och i så fall underrätta efterlevande om möjligheten till ersättning. Detta framgår av försäkringsavtalslagen 10 kap 7 §.