Klaga i ett försäkringsärende

Om du är missnöjd ska du alltid börja med att kontakta handläggaren som har haft hand om ditt ärende eller handläggarens chef. Är det ett beslut som du vill klaga på, ska försäkringsbolaget erbjuda en möjlighet att ompröva beslutet hos dem. Om du fortfarande inte är nöjd kan du ofta gå vidare till en nämnd utanför försäkringsbolaget eller domstol. 

1. Kontakta handläggaren

Ta först reda på att det inte handlar om ett missförstånd eller att försäkringsbolaget saknar några uppgifter eller annan information från dig.

Är du missnöjd med ett beslut kan du begära ett skriftligt motiverat beslut. Beslutet bör innehålla en hänvisning till vad som gör att du inte får ersättning. Exempelvis var står det i försäkringsvillkoren att du inte ska få ersättning?

Om du inte får några besked eller inte vill ta kontakt med din handläggare kan du fråga efter handläggarens chef.

2. Begär omprövning hos försäkringsbolaget

Du har alltid rätt att få en bedömning av någon annan än den som fattade det första beslutet hos försäkringsbolaget.

Använd vår brevmall

Här finns ett exempel på ett brev som du kan använda när du begär omprövning.

Brevmall

Vem omprövar?

Omprövningen kan göras av en skadechef, klagomålsansvarig, kundombudsman eller en intern nämnd. Hur det ser ut varierar mellan bolagen. Vänd dig till ditt försäkringsbolag och fråga vad som gäller. Hos en del bolag finns flera omprövningsmöjligheter. Ärendet går till exempel först till skadechefen och sedan till en nämnd.

Är det oklart hur du klagar inom försäkringsbolaget ska bolagets klagomålsansvarige eller kundombudsman hjälpa dig.

3. Prövning av en nämnd utanför försäkringsbolaget

Allmänna reklamationsnämnden, ARN, kan pröva de flesta tvister. Det är en statlig myndighet som kostnadsfritt prövar om försäkringsbolaget gjort en riktig bedömning eller inte. Medicinska bedömningar däremot prövas av Personförsäkringsnämnden, Trafikskadenämnden eller Ansvarsförsäkringens personskadenämnd.

Nämnden för Rättsskyddsfrågor kan pröva ersättningsanspråk från rättsskyddsförsäkringar och Advokatsamfundets Konsumenttvistnämnd prövar arvodestvister.

4. Domstol

Du kan även gå vidare till domstol. Tänk då på att du oftast kan använda rättsskyddet i din hemförsäkring men stäm av med ditt bolag innan du anlitar ett ombud.

I vissa fall kan Konsumentverket driva ärenden åt dig genom Konsumentombudsmannen (KO) och ett så kallat KO-biträde. KO kan driva din tvist om den anses vara av betydelse för rättstillämpningen eller om det finns andra, särskilda skäl för det. Ett KO-biträde är kostnadsfritt.

Viktiga tidsfrister

Kom ihåg att du inte kan dröja allt för länge med att framföra ditt missnöje.

Inom 6 månader - omprövning hos det egna försäkringsbolaget

Från det att du har fått ett beslut från din handläggare har du vanligen endast sex månader på dig att begära  omprövning hos försäkringsbolaget.

Inom 1-år – anmäla till ARN eller annan prövningsnämnd

Din anmälan till ARN eller annan prövningsnämnd utanför försäkringsbolaget måste du skicka in inom ett år från det att du första gången klagade hos försäkringsbolaget.

Oavsett 1 års-regeln kan du göra en anmälan till ARN  två månader efter ett beslut från försäkringsbolags kundombudsman eller omprövningsnämnd.

Preskriptionstid

Den allmänna preskriptionstiden är 10 år, vilket innebär att en skada måste anmälas till bolaget inom 10 år från när skadan inträffade. När det gäller skador som inträffat före den 1 januari 2015 måste dock den som vill kräva ersättning göra det inom 3 år från det att han/hon märkt eller fått kännedom om skadan. Har du begärt ersättning och ärendet regleras först 10 år efter skadetidpunkten har du alltid sex månader på dig att gå till domstol.