Klaga på din rådgivare

Anser du att du har fått vårdslös rådgivning som har drabbat dig ekonomiskt kan du i första hand försöka få kompensation från din rådgivare. Nästa steg är att kontakta den klagomålsansvarige på företaget. Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden eller domstol.

Klaga så fort felet har upptäckts

Du måste reklamera, dvs. klaga, inom skälig tid från det att du upptäckt felet eller borde ha upptäckt felet.

  • Inom ett år

    Huvudregeln är att du måste lämna in en anmälan till ARN inom ett (1) år från det att du första gången reklamerade till företaget.

    Det finns dessutom en specialregel som innebär att om hanteringen av ärendet hos företaget (innefattande omprövning hos kundombudsman eller liknande) har tagit sådan tid att det har gått längre tid än ett (1) år från den första reklamationen till dess att du också har fått en överprövning av ärendet hos företaget, kan du ändå ha möjlighet att få en anmälan prövad hos ARN. Det krävs då att anmälan skickas in till ARN inom två månader från den dag då kundombudsman eller liknande första gången fattat beslut i ärendet.

  • 10 års preskriptionstid
    En fordran preskriberas efter 10 år.

Reklamera först till din rådgivare

Vänd dig i första hand till din rådgivare och reklamera/klaga på rådgivningen. Berätta vad du är missnöjd med och ställ krav på ersättning (skadestånd).

Du kan bara få skadestånd om rådgivaren varit vårdslös

Klagomålsansvarig på företaget

Nästa steg är att vända sig till den som är klagomålsansvarig på företaget och begära omprövning av rådgivarens beslut.

Klagomål bör besvaras inom 14 dagar

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

ARN prövar opartiskt tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting. Du gör anmälan direkt på ARN:s webbplats.

Du måste göra anmälan inom ett år från det du reklamerade till företaget
Värdet måste överstiga 2 000 kr
ARN gör ingen egen utredning
ARN:s beslut är rekommendationer
Grupptalan

Domstol

Du kan vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan mot företaget. Det är klokt att anlita ett ombud, gärna en advokat eller annan jurist, för att få en bedömning av hur stora möjligheter du har att få rätt i domstol.

Kostnader
Rättsskydd i hemförsäkringen
Grupprättegång
Konsumentombudsmannen, KO

Särskilda regler för försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare är skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för att täcka skadeståndskrav.

Du kan vända dig till försäkringsbolaget

Särskilda regler för anknutna ombud

Är du missnöjd med rådgivningen som du har fått av ett så kallat anknutet ombud, har även värdepappersbolaget som ombudet är anknutet till ett ansvar för ombudets rådgivning.

Du kan vända dig till värdepappersbolaget