Klaga på din rådgivare

Anser du att du har fått vårdslös rådgivning som har drabbat dig ekonomiskt, kan du begära skadestånd. 

Använd vår klagoguide om du vill klaga på rådgivning som du har fått. Det är viktigt att du reklamerar (klagar) så fort du upptäcker att något är fel. 

Klaga först till din rådgivare

Vänd dig i första hand till din rådgivare och reklamera (klaga) på rådgivningen. Har du drabbats ekonomiskt, så kräv skadestånd.

Rätt till skadestånd bara om rådgivaren har varit vårdslös
Viktiga tidsfrister

Klagomålsansvarig på företaget

Har du fått ett beslut eller besked som du inte är nöjd med, kan du vända dig till den som är klagomålsansvarig på företaget och begära omprövning av rådgivarens beslut.

Klagomål bör besvaras inom 14 dagar

Allmänna reklamationsnämnden, ARN

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) prövar tvister mellan konsumenter och företag. Det kostar ingenting. Du kan göra en anmälan direkt på ARN:s webbplats.

Du måste anmäla inom 1 år (+ 2 månader) från att du klagat till företaget
Värdet måste överstiga 2 000 kr
ARN prövar tvisten 
ARN:s beslut är rekommendationer
Grupptalan

Domstol

Du kan vända dig till tingsrätten med en stämningsansökan mot företaget. Det är klokt att först anlita ett ombud, gärna en advokat eller annan jurist, för att få en bedömning av vilka möjligheter du har att få rätt i domstolen.

Kostnader
Rättsskydd i hemförsäkringen
Grupprättegång
Konsumentombudsmannen, KO

Särskilda regler för försäkringsförmedlare

Försäkringsförmedlare är skyldiga att ha en ansvarsförsäkring för att täcka skadeståndskrav från sina kunder.

Du kan vända dig till försäkringsbolaget

Särskilda regler för anknutna ombud

Är du missnöjd med rådgivningen du har fått av ett så kallat anknutet ombud, har även värdepappersbolaget som ombudet är anknutet till ett ansvar för rådgivningen du har fått.

Du kan vända dig till värdepappersbolaget