Begära ersättning för personskador

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd.

Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndet ska ersätta både fysiskt och psykiskt lidande efter skadan, dessutom merkostnader, inkomstförluster och andra besvär. I vissa fall kan skadeståndet betalas ut från en försäkring. Hur du ska göra för att begära ersättning för personskador beror på vad som har orsakat skadan.

Att tänka på

Överfall

Blir du överfallen kan du få ersättning från din hemförsäkring och din olycksfallsförsäkring. Du kan också ha rätt till skadestånd från gärningspersonen och från Brottoffermyndigheten. 

Det finns flera möjligheter att få ersättning efter ett överfall. Anmäl händelsen till polisen och till din hemförsäkring och din olycksfallförsäkring. 

Ersättning från din hemförsäkring

I alla hemförsäkringar ingår ett överfallsskydd vid ett överfall. Alla försäkringsbolag kräver att du har polisanmält överfallet för att du ska ha rätt till ersättning. Du måste därför göra en polisanmälan så snart som möjligt efter händelsen. Gärningspersonen behöver dock inte vara känd för att du ska kunna få försäkringsersättning.

Begär ersättning från din hemförsäkring
Bevisbördan
Överfall i nära relationer
Ersättningar du kan få

Skadestånd från gärningspersonen

Du kan också ha rätt till skadestånd om det finns en gärningsperson som blivit dömd för överfallet. Då dömer domstolen normalt ut ett skadestånd som personen blir skyldig att betala dig.

Ersättning från Brottsoffermyndigheten

När du har blivit utsatt för ett brott kan du enligt brottsskadelagen i vissa fall få ersättning från staten, genom Brottsoffermyndigheten, Ersättningen kallas för brottsskadeersättning.

Undersök först andra möjligheter
När har du inte rätt till brottsskadeersättning?
Begär ersättning hos Brottsoffermyndigheten

Externa webbplatser

Brottsoffermyndigheten

Vanliga frågor

Vilka kostnader kan betalas om jag skadas i trafiken?

Dessa typer av skador regleras i Skadeståndslagen 5 kap. 1 §. Det innebär att den skadelidande ska få full ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppkommer med anledning av skadan.

Som exempel kan nämnas följande merkostnader:
- sjukvård
- läkemedel
- resekostnader i samband med sjukvård
- utgifter för särskild hjälp i hemmet 
- medicinska hjälpmedel
- specialanpassade skor

Kostnaderna ska styrkas på något sätt, exempelvis med kvitton. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Vad innebär ersättning för "lyte och bestående men"?

Ersättning för lyte och bestående men är det skadestånd som betalas till dig som drabbats av en bestående kroppsskada.

  • Lyte är ett vanställande kroppsfel, som att du blivit halt, förlorat en kroppsdel, fått ärr eller andra utseendemässiga förändringar.
  • Bestående men är sådant som smärta och obehag samt bestående lidande som t.ex. rörelseinskränkning, dövhet, synskada eller förlust av lukt eller smak.

Normalt ersätts lyte och bestående men med skattefria engångsbelopp. För att bestämma invaliditetsgraden för bestående men och ersättningens storlek för både lyte och bestående men använder försäkringsbolagen särskilda tabeller.

För ärr och andra utseendemässiga förändringar finns en särskild ärrtabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen skadan finns, hur vanprydande den är samt den skadelidandes ålder vid den akuta sjuktidens slut. Hos Trafikskadenämnden kan du läsa i tabeller hur ersättningen brukar beräknas. 

Hur beräknas min inkomstförlust?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

Ersättningen ska täcka bortfall av lön, övertidstillägg, risktillägg samt traktamenten till den del de kan betraktas som ett lönetillskott.

Egenföretagare

Inkomstförlusten måste ofta uppskattas skönsmässigt. Intrång i näringsverksamhet ska i dessa fall likställas med inkomstförlust.

Ersättning från annat håll

Skadeståndet för inkomstförlust minskas med ersättningar från försäkringskassan och från arbetsgivaren. Däremot påverkas inte skadeståndet av eventuella utbetalningar från en privat tecknad liv-, olycksfalls- eller sjukförsäkring.