Begära ersättning för personskador

Om du blivit skadad i trafiken, i vården eller om någon har skadat dig med vilja eller av vårdslöshet kan du ha rätt till skadestånd.

Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation som om skadan inte hade inträffat. Skadeståndet ska ersätta både fysiskt och psykiskt lidande efter skadan, dessutom merkostnader, inkomstförluster och andra besvär. I vissa fall kan skadeståndet betalas ut från en försäkring. Hur du ska göra för att begära ersättning för personskador beror på vad som har orsakat skadan.

Att tänka på

Halkolycka

Om du halkar och skadar dig kan du ha rätt till skadestånd. Men det krävs att den som har ansvar för att till exempel sanda gångvägen där du halkade har varit vårdslös.

Fastighetsägare och kommuner har ett ansvar

Fastighetsägare och kommuner har en skyldighet att underhålla den mark de ansvarar för. Det innebär till exempel att de ska se till att gångvägar inte är hala och att det inte finns hål eller ojämnheter. Samma sak gäller vid fastighetsentréer. Om du blir skadad  på grund av att de ansvariga inte  vidtagit rätt åtgärder kan du  ha rätt till ersättning.

Butiks- och restaurangägare har ett ansvar

Om du halkar på ett vått, nystädat golv eller på grund av att det ligger frukt på golvet inne i exempelvis en butik eller restaurang kan du ha rätt till skadestånd. Det krävs dock att butiks- eller restaurangägaren anses ha varit vårdslös. Det kan anses vårdslöst om butiken inte sätter upp varningsskyltar om att golvet är halt eller regelbundet sopar bort frukt som faller ner på golvet.

Anmäl skadan

Du ska själv anmäla skadan till kommunen, fastighetsägaren eller butiks- eller restaurangägaren. De i sin tur kontaktar sin ansvarsförsäkring. Glöm inte att också anmäla skadan till din egen olycksfallsförsäkring. Hör även efter om butiks- eller restaurangägaren har någon kundolycksfallsförsäkring. Då kan du få ersättning utan att de ansvariga anses ha varit vårdslösa.

Bevisbördan
Anmäl till andra försäkringar

Prövning i Ansvarsförsäkringens personskadenämnd

Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd kan pröva ärenden som handlar om ersättning för personskador när det är en ansvarsförsäkring eller annan försäkring som inte är trafikförsäkring som kan betala ut ersättningen.

Prövning i nämnden är obligatorisk om:

Vanliga frågor

Vilka kostnader kan betalas om jag skadas i trafiken?

Dessa typer av skador regleras i Skadeståndslagen 5 kap. 1 §. Det innebär att den skadelidande ska få full ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som uppkommer med anledning av skadan.

Som exempel kan nämnas följande merkostnader:
- sjukvård
- läkemedel
- resekostnader i samband med sjukvård
- utgifter för särskild hjälp i hemmet 
- medicinska hjälpmedel
- specialanpassade skor

Kostnaderna ska styrkas på något sätt, exempelvis med kvitton. Ersättningen för kostnader är skattefri.

Vad innebär ersättning för "lyte och bestående men"?

Ersättning för lyte och bestående men är det skadestånd som betalas till dig som drabbats av en bestående kroppsskada.

  • Lyte är ett vanställande kroppsfel, som att du blivit halt, förlorat en kroppsdel, fått ärr eller andra utseendemässiga förändringar.
  • Bestående men är sådant som smärta och obehag samt bestående lidande som t.ex. rörelseinskränkning, dövhet, synskada eller förlust av lukt eller smak.

Normalt ersätts lyte och bestående men med skattefria engångsbelopp. För att bestämma invaliditetsgraden för bestående men och ersättningens storlek för både lyte och bestående men använder försäkringsbolagen särskilda tabeller.

För ärr och andra utseendemässiga förändringar finns en särskild ärrtabell. Beloppets storlek bestäms av var på kroppen skadan finns, hur vanprydande den är samt den skadelidandes ålder vid den akuta sjuktidens slut. Hos Trafikskadenämnden kan du läsa i tabeller hur ersättningen brukar beräknas. 

Hur beräknas min inkomstförlust?

Ersättning för inkomstförlust vid en personskada ska motsvara skillnaden mellan den inkomst du hade före och den du har efter skadan. Beräkningen blir densamma vid alla typer av skadestånd vare sig det är fråga om trafikolycka eller en ansvarsskada (t ex om du halkar på en trottoar som någon försummat att sanda eller om du blir misshandlad). Ersättningen regleras i Skadeståndslagen kapitel 5.

Löntagare

Ersättningen ska täcka bortfall av lön, övertidstillägg, risktillägg samt traktamenten till den del de kan betraktas som ett lönetillskott.

Egenföretagare

Inkomstförlusten måste ofta uppskattas skönsmässigt. Intrång i näringsverksamhet ska i dessa fall likställas med inkomstförlust.

Ersättning från annat håll

Skadeståndet för inkomstförlust minskas med ersättningar från försäkringskassan och från arbetsgivaren. Däremot påverkas inte skadeståndet av eventuella utbetalningar från en privat tecknad liv-, olycksfalls- eller sjukförsäkring.