Frågor och svar

Personförsäkring

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.
Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Vilket är bäst att välja, en individuell försäkring eller en gruppförsäkring?

Vad som är mest fördelaktigt för dig beror på många faktorer, bland annat ålder, hälsotillstånd, civilstånd och ekonomiska förutsättningar.

Individuella försäkringar ger större valmöjligheter både avseende innehåll och försäkringsbelopp. Gruppförsäkringen har ofta en lägre premie och ett mindre omfattande skydd. Mot en högre premie kan skyddet i gruppförsäkringen ofta utökas.

Är jag försäkrad under mina universitets-/högskolestudier?

Studenter vid de svenska statliga universiteten och högskolorna är försäkrade under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och skolan. Försäkringen täcker personskador genom olycksfall samt vissa fall av sjukdom genom smitta. Ersättning lämnas enligt skadeståndsrättsliga regler (5 kap skadeståndslagen). Försäkringen administreras av Kammarkollegiet

Jag ska hoppa fallskärm, detta är en riskfylld aktivitet, hur försäkrar jag mig?

Börja med att ta reda på om de försäkringar som du har (t ex olycksfallsförsäkring och hemförsäkringens reseskydd) ger ett skydd om du skulle skada dig vid fallskärmshoppning.

Via facket eller din arbetsgivare kanske du har en gruppförsäkring. Gruppförsäkringar har ofta inte undantag för riskfyllda aktiviteter, men se till att försäkringen gäller dygnet runt och på fritiden.

Om försäkringsvillkoret inte täcker den sport som du ägnar dig åt får du teckna en separat tilläggsförsäkring som gäller för extrema sporter. Är du medlem i en organisation/förening till exempel Fallskärmsförbundet kan du ansluta dig till deras medlemsförsäkring. Är det på resa du ska hoppa fallskärm bör du teckna en reseförsäkring för extremsport.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.

Kan bolaget neka mig att teckna en personförsäkring?

Ja, bolagen gör en riskbedömning och kan, om de anser att du utgör en större risk, avslå din ansökan. Om du nekas försäkring ska bolaget motivera sitt beslut.

I samband med ansökan får du fylla i en hälsodeklaration. Det är en blankett med frågor om din längd, vikt, eventuella sjukdomar, sjukskrivningar, läkarbesök m m. Uppgifterna ligger till grund för försäkringsbolagets riskbedömning.

Det är mycket viktigt att alla uppgifter som lämnas i hälsodeklarationen är riktiga. Om du lämnat oriktiga uppgifter kan försäkringen vara ogiltig.

Vad innebär ett försäkringsbelopp?

Försäkringsbeloppet ligger till grund för hur ersättningen beräknas. Främst är det ersättningen för invaliditet som påverkas av försäkringsbeloppets storlek.

Individuella försäkringar går oftast att teckna på flera olika nivåer. I många försäkringar följer försäkringsbeloppet prisbasbeloppet. Exempelvis kan en olycksfallsförsäkring eller en sjuk- och olycksfallsförsäkring tecknas på nivåerna 10, 20, 30, 40 eller 50 prisbasbelopp. Ett prisbasbelopp är 46 500 kronor (2019).

Min pappa hade en gammal livförsäkring, men nu har försäkringsbrevet försvunnit?

Ett försäkringsbrev är i vissa fall ett värdepapper (presentationspapper) som kan pantförskrivas och överlåtas. Så är fallet för vissa individuellt tecknade kapitalförsäkringar, däremot inte när det gäller pensionsförsäkring eller grupplivförsäkring.

Har ett presentationspapper försvunnit kan det dödas (lagen om dödande av förkommen handling – lag 2011:900). Vänd dig till försäkringsbolaget som då efterlyser försäkringsbrevet i Post och Inrikes Tidningar. Om ingen hör av sig med anspråk inom 6 månader dödas den förkomna handlingen och bolaget kan då betala ut försäkringsbeloppet. När det gäller mindre försäkringsbelopp betalar bolagen som regel beloppet utan något särskilt dödningsförfarande.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå