Motorcykelförsäkringar

När du äger en motorcykel måste du ha en trafikförsäkring. Du kan skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Alla motorcyklar som inte är avställda ska vara trafikförsäkrade. Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt sakskador som du orsakar andra i trafik med motorcykeln. Den ersätter däremot inga skador på din egen mc.

Att tänka på

  • För att få ersättning för skador på motorcykelns kaross behöver du en helförsäkring.
  • Om din mc inte förvaras inlåst på natten kan du få lägre ersättning vid stöld. 
  • I halv- och helförsäkringar ingår ett rättsskydd. Det kan ersätta kostnader som uppstår om du hamnar i tvist om en personskada.

Vad ersätter en mc-försäkring?

Försäkringsvillkoren för din mc-försäkring anger vilken typ av ersättning du får för en skada och hur ersättningen beräknas. 

Det är normalt försäkringsbolaget som avgör om din mc ska repareras eller om du ska få kontant ersättning som motsvarar motorcykelns marknadsvärde. 

Reparation

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att bestämma vilken verkstad som ska reparera din motorcykel. Det finns flera orsaker till detta. Det handlar bland annat om kvalitetskrav, hållbarhetsarbete och att man vill ha kontroll på reparationskostnaderna.

Kontakta ditt försäkringsbolag
Ägaren är beställare
Reklamationer
Merkostnader

Kontant ersättning

Här finns gemensam information om vilken ersättning du får om din mc ska lösas in mot kontanter, så kallad inlösen. Kontant ersättning kan du få om din mc stulits och inte återfunnits inom 30 dagar. Du kan också få kontant ersättning om reparationskostnaden blir för hög i förhållande till motorcykelns värde.

Värdering
Marknadsvärde
Omprövning

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller att du i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Exempel på aktsamhetskrav

Vanliga frågor

Jag har ställt av min MC men försäkringsbolaget återbetalar inte premien för avställningsperioden. Varför inte?

MC-försäkringar är ofta så kallade årsförsäkringar vilket innebär att bindningstiden är ett helt år men att premien på försäkringen är beräknad efter att motorcykeln inte används under hela året. Därför får du inte heller tillbaka någon försäkringspremie även om du ställer av din mc under en del av året.

Försäkringsbolaget hänvisade mig till en MC-verkstad som gjorde ett dåligt jobb. Ansvarar försäkringsbolaget?

Oftast anses mc-ägaren vara beställare av reparationen även om det är försäkringsbolaget som betalar reparationskostnaden. En felaktig reparation ska enligt konsumenttjänstlagen åtgärdas kostnadsfritt av verkstaden.

Du har också rätt till ersättning av verkstaden för merkostnader som du drabbats av på grund av det dåligt utförda arbetet. Du kan till exempel begära ersättning för kostnader för resor till och från verkstaden och bärgningskostnader. Om du drabbas av löneavdrag kan du även ha rätt till ersättning för inkomstförlust.

Har jag rätt att få kontant ersättning för min stulna mc?

Nej, enligt villkoren har försäkringsbolaget rätt att avgöra ersättningsform, d v s om fordonet ska ersättas kontant eller med inköp av likadant eller närmast motsvarande fordon. De kan alltså kräva att du skaffar en ny mc.

När det gäller just motorcyklar men även när det gäller mopeder och terrängfordon är det mycket vanligt att försäkringsbolagen inte betalar ut kontanter utan kräver att man återanskaffar fordonet.