Dolda felförsäkringar

En försäkring för dolda fel kan skydda säljaren om köparen hittar något dolt fel i fastigheten.

Säljarens ansvar

Som säljare har du ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Du bör därför upplysa köparen om de fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för en köpare eller besiktningsman att upptäcka. Om du inte lämnar sådan information kan du ha brustit i din upplysningsplikt. Upplysningsplikten för dig som säljare omfattar hela fastigheten, det vill säga både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer.  

Köparens ansvar

Som köpare måste du alltid göra en egen besiktning av huset. Du har en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du måste göra en noggrann och ingående besiktning av hela fastigheten. Med detta menas både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, radonförekomst, eldstad och skorsten.

Du kan antingen utföra besiktningen själv eller anlita en sakkunnig besiktningsman. 

Att tänka på

  • En dolda felförsäkring köps normalt av den som säljer sitt hus, ofta genom en fastighetsmäklare. 
  • Försäkringen skyddar i första hand säljaren från köparens krav när den anser sig ha upptäckt ett dolt fel. Försäkringsbolaget kan utreda  säljarens ansvar och företräda en säljare som hamnar i tvist med köparen.
  • En dolda felförsäkring har många undantag och omfattar i huvudsak bara bostadshusets konstruktion.
  • En säljarbesiktning motsvarar inte den köparbesiktning som krävs för att köparen ska fullgöra sin mycket långtgående undersökningsplikt. Köparen bör därför alltid göra en egen besiktning, även om en säljarbesiktning finns.   

Sälja med dolda felförsäkring

Du som ska sälja din villa eller fritidshus kan teckna en så kallad dolda felförsäkring genom din fastighetsmäklare eller hos ett par, tre andra företag. Försäkringen kan också kallas ”säljarförsäkring” eller ”överlåtelseförsäkring”. 

En dolda felförsäkring går att teckna hos fastighetsmäklare eller direkt hos Hemverket, Gar-Bo Försäkringar AB eller hos Anticimex Försäkringar AB. 

Skydd mot köparens krav

Försäkringen ger dig som säljare ett visst skydd mot köparens eventuella krav på grund av dolda fel. Skyddet består primärt i att försäkringsbolaget åtar sig att utreda ditt ansvar som säljare. Försäkringsbolaget kan sedan företräda dig om du hamnar i tvist med köparen och om tvisten går till domstol. Om du bedöms vara ansvarig för ett dolt fel i fastigheten, kan försäkringen också betala ut ersättning till köparen. Då får du som regel betala en självrisk på cirka 30% av prisbasbeloppet.

Gäller oftast bara bostadsbyggnaden

Försäkringsskyddet är i huvudsak begränsat till dolda fel som rör själva bostadsbyggnadens konstruktion. 

Många undantag