Medicinsk invaliditet

Om du får en bestående funktionsnedsättning till följd av en olycksfallsskada kan försäkringsbolaget betala ut ersättning för medicinsk invaliditet.

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut som ett engångsbelopp. Det är vanligt att det står i försäkringsvillkoren att invaliditetsgraden bedöms tidigast ett år efter att att olycksfallet inträffade. I många fall tar det dock längre tid än ett år, eftersom det krävs att ditt tillstånd blivit stationärt.

Invaliditetsgrad bedöms från ett tabellverk

Din invaliditetsgrad bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela försäkringsbranschen. Trots detta kan bolagens bedömningar av invaliditetsgraden skilja sig åt. För vissa skador finns ett spann inom vilket bolaget gör sin bedömning av invaliditeten.

Baserat på ditt försäkringsbelopp

Hur mycket du får i ersättning för medicinsk invaliditet beror på vilket försäkringsbelopp du valt och vilken grad av invaliditet du bedöms ha. Om försäkringsbeloppet till exempel är 800 000 kr blir ersättningen vid 10% invaliditet 80 000 kr. Vid en invaliditetsgrad över 20% ger en del bolag en tilläggsersättning som ger en högre ersättning.

Sänkt ersättning med stigande ålder

Hos de flesta bolag sänks försäkringsbeloppet med stigande ålder, så kallad avtrappning. I gruppersonförsäkringar kan avtrappningen börja redan vid 30 års ålder. Hur stor sänkningen är varierar mellan bolagen, men ofta är den flera procent per år. På grund av sänkningen får en 60-åring enligt exemplet ovan 60 000 kr i invaliditetsersättning om sänkningen är 5% per år från 56 års ålder