Hälsodeklaration och riskbedömning

Det är bra om du tecknar en barnförsäkring så snart som möjligt efter barnets födelse, innan några problem har visat sig.

Hälsodeklaration

När du ansöker om en individuell barnförsäkring får du lämna uppgifter om barnets hälsa. Det är viktigt att du svarar utförligt och sanningsenligt. Om det senare visar sig att du har lämnat oriktiga uppgifter, som bolaget upptäcker när de tar del av sjukjournaler i samband med skadereglering, kan det leda till att ingen ersättning alls betalas ut och att försäkringen sägs upp.

Vid ansökan får du fylla i en fullmakt som ger bolaget rätt att inhämta upplysningar från läkare och vårdinrättningar. Även journalanteckningar från barnavårdscentraler och skolhälsovård kan begäras in.

Riskbedömning

Försäkringsbolaget gör en riskbedömning grundad på de uppgifter du lämnat i ansökan och det medicinska underlag som de vid behov hämtar in.

Försäkringsbolaget tar därefter ställning till ansökan och meddelar föräldrarna om de beviljar försäkringen med normala villkor. I vissa fall beviljar bolaget en försäkring med undantagsklausuler eller karenstid.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå