Barnförsäkringar

Fler barn får bestående skador på grund av sjukdom än av olycksfall. Därför ska en bra barnförsäkring ge ersättning både för sjukdom och olycksfall. En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan du tecknat försäkringen. Medfödda sjukdomar som exempelvis ADHD, CP-skada eller epilepsi är ofta helt undantagna eller ger en begränsad ersättning. 

Barn som på grund av handikapp aldrig kommer ut i arbetslivet får låg ersättning från samhället. En barnförsäkring kan då ge ett extra ekonomiskt stöd både till barnet och föräldrarna. 

Barnförsäkringar kan bland annat ge ersättning

 • vid bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning
  (medicinsk invaliditet) 
 • vid bestående arbetsoförmåga
  (ekonomisk invaliditet) 
 • om barnet får vissa allvarliga diagnoser
 • till föräldrar som beviljats vårdbidrag/omvårdnadsbidrag och till äldre barn vid sjukskrivning.

Att tänka på

 • Teckna barnförsäkring så tidigt som möjligt och se till att försäkringen ersätter både sjukdom och olycksfall
 • Undersök vilka undantag som finns i försäkringen
 • Försäkringen via skolan eller förskolan täcker oftast bara olycksfall
 • Se till så att eventuella sjukdomar eller skador journalförs
Jämför barnförsäkringar

Medicinsk invaliditet

Ersättning för medicinsk invaliditet betalas ut om barnet får en bestående funktionsnedsättning till följd av en ersättningsbar händelse. Ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp.

Cirka 90 procent av alla medicinska invaliditetsersättningar som betalas ut ligger under 15 procents invaliditet. Vid hög invaliditetsgrad kan vissa bolag ge en tilläggsersättning. Tilläggsersättningen börjar ofta betalas ut efter cirka 20 procents invaliditet.

Bedömningar från tabeller

Invaliditetsgraden bedöms utifrån ett tabellverk som är gemensamt för hela branschen. Trots att ett gemensamt tabellverk finns kanske inte bolagens bedömning av invaliditetsgraden blir exakt densamma. För vissa typer av skador finns utrymme för bolagen att göra en egen bedömning av funktionsnedsättningen. Exempelvis varierar bedömningen av vilken invaliditet astma ger mellan 0 och 20 procent, beroende på om den bedöms som lindrig, måttlig eller svår.

Svensk Försäkring- Medicinsk invaliditet - skador

Svensk Försäkring- Medicinsk  invaliditet - sjukdomar

Vanliga belopp

Till exempel ger en amputation av ett ben vid knäet 12 procents invaliditet om protesen fungerar bra, blindhet ger 68 procents invaliditet och insulinbehandlad diabetes utan komplikationer ger 15 procents invaliditet.

Kan dröja innan ersättningen betalas ut

Beroende på i vilken ålder man fått en skada och på vilken typ av skada eller sjukdom man drabbats av så kan det ibland dröja flera år innan det går att fastställa en invaliditetsgrad.

Faktorer vid bedömningen
Ersättningsnivå

Ekonomisk invaliditet

Om barnet på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada aldrig kommer ut i arbetslivet eller bara kan arbeta halvtid kan barnet få ersättning för så kallad ekonomisk, eller förvärvsmässig, invaliditet.

Vanliga frågor

Är det onödigt att ha flera barnförsäkringar?

Min son har flera olycksfallsförsäkringar, en i skolan och en barnförsäkring. Han är även medförsäkrad i en försäkring jag har via min arbetsgivare. Är det onödigt?

Nej, vissa så kallade ideella ersättningar kan betalas ut från flera försäkringar, som till exempel för medicinsk invaliditet och en bestående funktionsnedsättning, En faktisk kostnad som till exempel kostnad för vård ersätts dock bara en gång.

Har du låga försäkringsbelopp kan det till och med vara bra med flera försäkringar. Den sammanlagda ersättningen för till exempel medicinsk invaliditet kan då bli högre än om du valt att ha en enda försäkring med högt försäkringsbelopp. Försäkringarnas omfattning varierar dessutom så en kostnad kan ersätts från en försäkring men inte en annan.

Varför ska jag teckna barnförsäkring tidigt?

Som regel har små barn ingen sjukdomshistorik och det är därför lättare att få en försäkring beviljad. Om barnet redan har drabbats av en sjukdom finns det risk för att bolaget avslår ansökan. Bolaget kan också välja att erbjuda en försäkring med begränsad omfattning. 

Hur ersätts medfödda sjukdomar i barnförsäkringen?

En försäkring gäller aldrig för något som inträffat innan försäkringen tecknades, därför ersätts inte sjukdomar som visat symtom innan försäkringen börjat gälla. Det är svårt att säga vilka sjukdomar som är medfödda varför de flesta bolagen har skrivit in i sina villkor vilka sjukdomar barnförsäkringen inte gäller för.  Några bolag har en lösning som innebär att sjukdomen ersätts om den inte visat symtom före 6 års ålder, det kallas 6-års karens för medfödda sjukdomar.

Trots att försäkringen inte omfattar medfödda sjukdomar finns ändå i många bolags barnförsäkringar ett begränsat skydd för dessa sjukdomar. Flera bolag betalar ut ett engångsbelopp (ofta 10 % av försäkringsbeloppet) om diagnosen finns uppräknad i försäkringsvillkoret. En del bolag ger en begränsad ersättning för medicinsk invaliditet och ersättning vid sjukhusvistelse.

I de graviditetsförsäkringar du betalar för finns också ett visst skydd för medfödda sjukdomar. Ersättning kan utgå bland annat till de barn som drabbas av förlossningsskada och skador på grund av för tidig födsel. Hos flera bolag kan även ett engångsbelopp utbetalas om viss diagnos fastställs.

Hur är mitt barn försäkrat via skolan?

Nästan alla skol- och förskolebarn omfattas av en olycksfallsförsäkring. I vissa kommuner gäller den inte på fritiden. Kontrollera vad som gäller för din skola eller förskola där ditt barn går.
Eftersom fler barn får svåra handikapp på grund av sjukdom än på grund av olycksfall är det bra att teckna en privat barnförsäkring. En barnförsäkring ger skydd både vid sjukdom och olycksfall.

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkares roll är att tolka den medicinska underlaget som finns i ditt ärende inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skaderegleraren använder försäkringsläkare som rådgivare.