Trafikskada

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Förare och passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, dessutom också cyklister eller gångtrafikanter som blivit påkörda. Skulle fordonet inte vara trafikförsäkrat så ersätts skadan ändå, av Trafikförsäkringsföreningen.

I följd av trafik

Skadan måste ha skett "i följd av trafik" för att trafikförsäkringen ska gälla. Det innebär exempelvis när ett fordon är i rörelse när det orsakar skadan, men dessutom när till exempel en bildörr öppnas efter att bilen just har stannat. Om någon däremot springer rakt in i ett korrekt parkerat fordon anses det inte vara en skada i följd av trafik.

Trafikförsäkringen ger bland annat ersättning för:

  • Kostnader
  • Sveda och värk
  • Inkomstförlust
  • Bestående men (invaliditet).

Om den skadade har medverkat till skadan genom uppsåt eller grov vårdslöshet, eller annan vårdslöshet i samband med rattfylleri, kan ersättningen minska.

Kostnader

I samband med skadetillfället kan du ha kostnader som ersätts. Det kan till exempel vara kostnader för medicin och sjukvård, resor till och från sjukhus och kostnader för kläder som skadades vid olyckstillfället. Försäkringsbolaget ersätter nödvändiga och skäliga kostnader som beror på skadan. Kostnaderna ska styrkas på något sätt, exempelvis med kvitton.

Om du skulle drabbas av bestående men (invaliditet) på grund av skadan och har merkostnader på grund av detta skall dessa ersättas. Det kan till exempel handla om kostnader för vård och mediciner och fördyrade levnadsomkostnader för att man inte längre klarar av snöskottning och fönsterputsning efter skadan.

Sveda och värk

En tid efter skadetillfället gör bolaget en bedömning av den normala läkningstiden för skadan. Den tiden kallas även akut sjuktid. Under den tiden har du rätt till en ersättning för sveda och värk. Ersättningen ska ge viss kompensation för lidande och obehag under läkningstiden. För att ersättning för sveda och värk ska lämnas krävs i allmänhet att du är sjukskriven. För barn och pensionärer får den akuta sjuktiden uppskattas.

Ersättningen för sveda och värk beror på typ av vård och vårdtidens längd. Om du vistas i hemmet är beloppet 2 500 kr per månad och vid sjukhusvistelse är beloppet oftast 4 100 kr per månad. Ersättningen är skattefri.

Cirka ett år efter skadetillfället

Försäkringsbolaget har ett utredningsansvar och ska kontakta dig för att ta reda på om du har kvarstående besvär som du anser beror på skador efter olyckan. Handläggaren kanske skickar dig en fullmakt för att kunna inhämta medicinska journaler. Bolaget kan anse att det är nödvändigt att begära in journaler både från skadetillfället och från tiden innan skadan för att kunna göra en bedömning av sambandet mellan dina kvarstående besvär och olyckan. Om det finns ett samband gör bolaget en bedömning av den medicinska invaliditetsgraden.

Invaliditetsintyg

För att kunna bedöma den medicinska invaliditetsgraden behövs ett invaliditetsintyg. Intyget ska skrivas av behandlande läkare och ska innehålla en fullständig beskrivning av skadan, annan sjukhistoria, läkarens objektiva fynd, den skadades subjektiva besvär och uttalande om prognos bland annat.

Läs igenom invaliditetsintyget innan försäkringsbolaget använder det för en bedömning av invaliditeten. Om du inte tycker att dina besvär beskrivs tillräckligt kan du skriva en egen redogörelse och skicka med inför invaliditetsbedömningen.

Bedömning av medicinsk invaliditet

Skaderegleraren tar journaler och invaliditetsintyg till en medicinsk rådgivare för en hjälp med bedömningen av den medicinska invaliditeten. Den medicinska rådgivaren går igenom hela materialet och gör därefter en bedömning av skadans invaliditetsgrad.

Lyte och men

Ersättning för lyte och men är en ersättning för personligt lidande och obehag under invaliditetstid, det vill säga under resten av livet. Ersättningen beräknas med hjälp av tabeller som tagits fram av Trafikskadenämnden och utbetalas som ett skattefritt engångsbelopp. Tabellerna anger ersättningens storlek beroende på den medicinska invaliditetsgraden och den skadades ålder.

Ärr

Om du har fått ärr i samband med skadan bedöms dessa också först cirka ett år efter skadetillfället. För att kunna bedöma ersättningen för ärr behöver försäkringsbolaget tydliga fotografier som visar ärrets utseende och placering. Försäkringsbolaget ersätter kostnaderna för fotografierna. Ersättningen för ärr beräknas med hjälp av en ärrtabell som tagits fram av Trafikskadenämnden och används av alla försäkringsbolag.

Inkomstförlust

Om du på grund av skadan blir sjukskriven och gör en inkomstförlust ska försäkringsbolaget ersätta förlusten. Ersättning för inkomstförlust ska betalas ut löpande.

Trafikskadenämnden prövar vissa ärenden

Trafikskadenämnden kan pröva ärenden som gäller ersättning ur trafikförsäkringen. Om Invaliditetsgraden efter en skada bedöms vara 10 procent eller mer är en prövning i Trafikskadenämnden obligatorisk. Om invaliditetsgraden är lägre än så kan den skadelidande ändå begära att ärendet ska prövas av nämnden. Den skadelidande kan även begära att nämnden prövar frågan om det finns samband mellan besvär som den skadelidande har och trafikolyckan.  

Anmäl skadan till andra försäkringar

Anmäl skadan till de andra försäkringar du har. Många gånger kan invaliditetsersättning betalas ut från flera försäkringar för samma skada. För kostnader kan du däremot aldrig få ersättning från mer än en försäkring.

Andra försäkringar kan till exempel vara:

  • egen tecknad olycksfallsförsäkring
  • gruppolycksfallsförsäkring
  • egen barnförsäkring
  • gruppbarnförsäkring
  • barnförsäkring genom skolan

 

Externa webbplatser

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå