Framtidsfullmakt

Genom att skriva en framtidsfullmakt kan du utse en person som ska ta hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv.

En framtidsfullmakt börjar gälla när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Tanken med en framtidsfullmakt är att den ska vara ett alternativ till att utse en god man eller en förvaltare och kan ge enskilda personer större integritet och självbestämmande i sina egna ekonomiska och personliga angelägenheter.

  Lyssna på Bank- och finanspodden om framtidsfullmakter.

Hur skriver man en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt innebär att den som är fullmaktshavare får vara din ställföreträdare när du själv inte längre kan ta hand om dina angelägenheter på grund av att du blir fysiskt sjuk, får en psykisk störning eller liknande. 

Det finns vissa formella krav på en framtidsfullmakt. Det är viktigt att se till att dessa krav blir uppfyllda, annars är inte fullmakten giltig:

  • Du måste vara 18 år och kunna ta hand om dina angelägenheter när du skriver fullmakten
  • Fullmakten ska vara skriftlig
  • Det ska framgå att det är en framtidsfullmakt
  • Det ska framgå vem eller vilka som är fullmaktshavare
  • Det ska framgå vilka angelägenheter som fullmakten omfattar
  • Övriga villkor för fullmakten ska anges
  • Fullmakten ska bevittnas av två personer. Den som är vittne får inte vara den fullmakten gäller för (fullmaktshavaren).
Vad kan en framtidsfullmakt omfatta
En eller flera fullmaktshavare 
Vittnen
Mallar

När framtidsfullmakten börjar gälla

Framtidsfullmakten börjar gälla om och när du drabbas av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande och tillståndet är varaktigt. Det är den som du ställt ut fullmakten till som ska bedöma om ett sådant tillstånd har inträtt.

Om fullmaktshavaren är osäker kan han eller hon begära att en domstol prövar om fullmakten har trätt i kraft. Det är bara fullmaktshavaren som kan göra en sådan ansökan. Enda undantaget är om du själv har skrivit in i fullmakten att en domstol ska pröva om fullmakten har börjat gälla.

Fullmaktshavaren ska informera både dig, din maka, make eller sambo samt dina närmaste släktingar om att fullmakten har trätt i kraft och vad den innehåller. Meddelandet kan vara antingen muntligt eller skriftligt.

Uppdraget som fullmaktshavare
Ersättare för fullmaktshavaren
Granskare
Intressekonflikter

När upphör framtidsfullmakten?

Fullmaktsgivaren kan återkalla framtidsfullmakten. Om det finns en granskare som fullmaktsgivaren utsett kan även granskaren återkalla fullmakten. Dessutom upphör den om fullmaktsgivaren skulle återfå sin beslutsförmåga.

Gäller ofta även efter fullmaktsgivarens död
God man eller förvaltare gör att framtidsfullmakten upphör
Om fullmaktshavaren missköter sig

Framtidsfullmakt i bankärenden

Svenska Bankföreningen har tagit fram en framtidsfullmakt för bankärenden. Du kan dock inte få någon rådgivning från Bankföreningen om fullmakten. Behöver du råd, vänd dig till din bank eller till jurist.

Banken begär normalt att du ska visa upp en framtidsfullmakt i original varje gång du vill ha en tjänst utförd. Det gäller även banker som inte har kontor, då får du skicka in fullmakten per post.

Mallen gäller enbart för bankärenden.

Framtidsfullmakt i försäkringsärenden

Med stöd av en framtidsfullmakt kan du  företräda fullmaktsgivaren i kontakterna med försäkringsbolag. 

Exempel på vad fullmaktshavaren kan hjälpa till med