Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning om du på grund av en sjukdom eller ett olycksfall får en bestående invaliditet. Vid vissa allvarliga sjukdomar kan ett engångsbelopp betalas ut direkt när du får diagnosen.

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning för

  • bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vissa allvarliga diagnoser
  • dödsfall

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Att tänka på

  • Försäkringen gäller ett år i taget
  • Fyll i hälsodeklarationen noga och sanningsenligt
  • Det kan finnas risker med att byta försäkring - en ny hälsodeklaration kan leda till en annan bedömning av vad du har rätt till
  • Det finns inte någon försäkring som ersätter skador och sjukdomar som fanns innan försäkringen tecknades
  • Försäkringen kan ha en karenstid vilket innebär att den börjar gälla först efter en viss tid
Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Vad ersätts i en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

Det finns inte någon sjuk- och olycksfallsförsäkring som ersätter alla händelser du är med om. Det finns vissa begränsningar i försäkringsskyddet och för att kunna få ersättning måste du ha drabbats av en händelse som omfattas av försäkringsskyddet. En sjuk- och olycksfallsförsäkring ger ersättning vid både sjukdom och olycksfall.

Vad ersättning för medicinsk och ekonomisk invaliditet innebär kan vara svårt att förstå. Du kan läsa mer om de ersättningarna under invaliditetsersättningar.

Sjukdom

Sjukdomen måste ha uppkommit under försäkringstiden för att du ska kunna få ersättning från försäkringen. Alla sjukdomar täcks dock inte av försäkringen.

Visandedag
Undantag

Olycksfall

För att något som du råkar ut för ska anses vara ett olycksfall krävs det enligt försäkringsvillkoren att fyra kriterier är uppfyllda (kroppsskada, plötslig, ofrivillig, yttre händelse).

Ersättningar för exempelvis vård på sjukhus

Utöver ersättning för sjukdomar och skador så kan även ersättning bland annat ges för:

Kostnader i samband med vård vid olycksfall
Sjukhusvistelse

Externa webbplatser

Ersättningskollen.se

Vanliga frågor

Jag har en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Vad kan jag få för ersättning från den om jag blir sjuk av till exempel coronaviruset?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan skilja sig åt mellan försäkringsbolagen men innehåller ofta delar som till exempel invaliditetsersättning, diagnosersättning, ärrersättning och ersättning vid sjukhusvistelse. Om du skulle insjukna av viruset på så sätt att du blir inlagd på sjukhus så har du i många fall rätt till ersättning med ett schablonbelopp per dag för de dagar du är inlagd. Kontakta ditt försäkringsbolag för att se vilken ersättning du kan få.

Bra att känna till är också att försäkringen ofta innehåller ett dödsfallsbelopp som kan betalas ut om man avlider. 

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Hur ska jag vara försäkrad i skidbacken?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Riskfyllda aktiviteter som off-piståkning, åkning i liftgator eller i lavinfarliga områden är många gånger undantagna i olycksfallsförsäkringarna. Även reseförsäkringarna har ofta liknande undantag.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd, men har ofta låga ersättningsbelopp.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.