Sjuk- och olycksfallsförsäkringar

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du får bestående invaliditet efter en sjukdom eller ett olycksfall. 

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan bland annat ge ersättning för

  • bestående skada (medicinsk invaliditet)
  • bestående arbetsoförmåga (ekonomisk invaliditet)
  • kostnader i samband med vård vid olycksfall
  • vissa allvarliga diagnoser
  • dödsfall

Ersättningarna baseras bland annat på vilket försäkringsbelopp du valt. Beloppet sänks i de flesta försäkringar ju äldre du blir.

Att tänka på

  • Det kan finnas risker med att byta försäkring - en ny hälsodeklaration kan leda till en annan bedömning av vad du har rätt till
  • Ingen försäkring ersätter skador eller sjukdomar som du hade redan när du tecknade försäkringen
  • Försäkringen kan ha karenstid, som innebär att den börjar gälla först efter en viss tid
  • Lyssna på Försäkringspodden om den nya jämförelsen av sjuk- och olycksfallsförsäkringar
Jämför sjuk- och olycksfallsförsäkringar

Vad ersätts i en sjuk- och olycksfallsförsäkring?

En sjuk- och olycksfallsförsäkring kan ge ersättning vid både sjukdom och olycksfall. Men det är viktigt att känna till att inte alla sjukdomar ersätts.

De viktigaste ersättningarna du kan få är de för medicinsk och ekonomisk invaliditet. Du kan läsa mer om de ersättningarna under invaliditetsersättningar.

Sjukdom

Sjukdomen måste ha uppkommit under försäkringstiden för att du ska kunna få ersättning från försäkringen. Alla sjukdomar täcks dock inte av försäkringen.

Visandedag
Undantag

Olycksfall

För att något som du råkar ut för ska anses vara ett olycksfall krävs det enligt försäkringsvillkoren att fyra kriterier är uppfyllda (kroppsskada, plötslig, ofrivillig, yttre händelse).

Ersättningar för exempelvis vård på sjukhus

Utöver ersättning för sjukdomar och skador så kan även ersättning bland annat ges för:

Kostnader i samband med vård vid olycksfall
Sjukhusvistelse

Externa webbplatser

Ersättningskollen.se

Vanliga frågor

Får försäkringsbolaget vänta med att fastställa invaliditeten för mitt barn till 18-årsdagen?

Vissa barnsjukdomar har normalt ett gynnsamt förlopp, det vill säga att besvären blir mindre i vuxen ålder. Därför är det i många fall motiverat  att sätta en medicinsk invaliditetsgrad först efter 18 års ålder.

Normalt inträder rätten till invaliditetsersättning tidigast 12 månader efter att sjukdomen blev aktuell. Invaliditetsbedömningen kan skjutas upp så länge det är nödvändigt, antingen enligt medicinsk erfarenhet eller med hänsyn till rehabiliteringsmöjligheter. Försäkringsbolaget får avvakta med att betala ut invaliditetsersättning tills sjukdomstillståndet blivit stationärt. Med stationärt menas att tillståndet varken ändras till det bättre eller till det sämre. 

Hur kan en läkare som jag aldrig träffat bedöma min invaliditetsgrad?

Försäkringsläkarens roll är att tolka det medicinska underlaget som finns i ditt ärende, inte att undersöka patienter. Försäkringsläkaren hjälper skadereglaren att bedöma vad som står i din sjukjournal och i de intyg du lämnat in. Det är försäkringsbolaget som fattar beslut om invaliditetsgrad och skadereglaren använder försäkringsläkare som rådgivare.

Jag har två olycksfallsförsäkringar, är det bra?

Eftersom vissa ersättningar kan betalas från flera försäkringar kan det löna sig. Om du till exempel får en bestående invaliditet till följd av en olycksfallsskada kan du få ut invaliditetsersättning från flera försäkringar. Kostnadsersättningar kan däremot endast ersättas från en försäkring.

Jag är i 60-årsåldern. Bör jag ha kvar min olycksfallsförsäkring?

Om du kommer att leva ett aktivt liv som pensionär kan det vara bra att ha en olycksfallsförsäkring om du skulle skada dig. Riskerna för olycksfall minskar inte med åren. Tänk på att när du slutar arbeta så upphör de försäkringar som du haft via din arbetsgivare.

Har du flera försäkringar kan det vara lämpligt att behålla en som gäller livet ut. De flesta vuxen olycksfallsförsäkringar upphör dock vid 65 års ålder och går inte att nyteckna efter 55 års ålder.

Vill du köpa en olycksfallsförsäkring efter 55 års ålder fråga efter en seniorförsäkring (även kallad 55+ försäkring) som gäller livet ut. En seniorförsäkring erbjuder ofta ett lägre försäkringsbelopp än en vuxen olycksfallsförsäkring.