Om personskador

Har någon uppsåtligen eller av vårdslöshet orsakat dig en skada har du rätt till skadestånd. Tanken med skadestånd är att du ska hamna i samma ekonomiska situation, som om skadan inte hade inträffat.

Skadeståndslagen och speciallagar

I skadeståndslagen finns regler för hur skadeståndet ska beräknas.

I 5 kap står att den som får en personskada har rätt till ersättning för:

  • inkomstförlust,
  • sjukvårdskostnader och andra utgifter,
  • sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur),
  • lyte och bestående men (fysiskt och psykiskt lidande av bestående art, inklusive ärr och andra utseendemässiga förändringar),
  • särskilda olägenheter.

Det finns även skadeståndsregler i vissa speciallagar, till exempel trafikskadelagen, och då gäller dessa regler istället för skadeståndslagens.

Bevisbördan

Det är den som begär skadestånd som har bevisbördan för att någon annan, uppsåtligen eller av vårdslöshet, har orsakat skadan.

Har den som orsakat skadan en ansvarsförsäkring kan det bli hans/hennes försäkringsbolag som utreder om du har rätt till, och betalar ut, skadeståndsersättning.

Strikt skadeståndsansvar

Strikt skadeståndsansvar betyder att det i vissa fall inte krävs något uppsåt eller någon vårdslöshet från den som orsakat skadan för att han ska bli skadeståndsskyldig. Till exempel har bilförare strikt ansvar för skador som de orsakar (oavsett om de har kört helt klanderfritt). Det är bland annat därför som trafikförsäkringen är obligatorisk. Även hundägare har ett strikt ansvar för skador som deras hund orsakar.

Exempel på när du kan ha rätt till skadestånd

  • Om du skadas i trafiken
  • Vid halk- eller fallolyckor, om den som ansvarar för sandning eller halkbekämpning har varit vårdslös
  • Om du råkar ut för ett överfall eller misshandel
  • Om du som patient blir skadad i sjukvården eller av ett läkemedel

Ersättning från flera försäkringar

Har du en eller flera olycksfallsförsäkringar så glöm inte att anmäla din skada även dit. Kostnader (till exempel medicin och vårdkostnader) ersätts bara en gång, men om du får bestående men (invaliditet) kan du både få skadestånd och ersättning från olika olycksfallsförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå