Brand

Genom en villaförsäkring har du ett skydd för brandskador på ditt hus. Har du en villahemförsäkring är även din lösa egendom, möbler etc, inräknade i skyddet. Du kan också få ersättning för merkostnader om du behöver ha ett annat boende medan ditt hus repareras.

Sanering

Brand- och sotskador uppstår ofta på grund av elektriska fel i fastighetens elsystem, genom att spisplattor glömts påslagna eller genom att levande ljus lämnats utan uppsikt. Om sotskadorna på ytskikt och lös egendom är möjliga att sanera kan försäkringen stå för saneringskostnaden, men undantag görs ofta för sotskador från levande ljus som inte ersätts. Även andra undantag vid sotskador kan förekomma.

Åldersavdrag

Om delar av byggnaden måste repareras, bytas ut eller byggas upp igen efter branden gör försäkringsbolaget avdrag på ersättningen motsvarande åldern på många av byggnadens delar. Åldersavdrag görs bland annat för alla ytskikt i byggnaden och för olika installationer som till exempel rörsystem och värmepump. Åldersavdrag görs alltid på både materialet och arbetet, det vill säga det arbete som har med materialet att göra.

Du får därför själv ofta betala mellanskillnaden upp till nypriset för renoveringen.

Det finns alltid ett maximalt åldersavdrag i villaförsäkringarna, det varierar mellan 10 000 kr och 105 000 kr beroende på försäkringsbolag och eventuell tilläggsförsäkring.  Åldersavdrag görs även på den lösa egendomen.

Totalbrand

Om hela ditt fullvärdeförsäkrade hus brinner ner till grunden så är huvudregeln att ett likvärdigt hus, men med rationella metoder och material, ska byggas upp på befintlig grund. Det finns ofta en möjlighet att träffa en uppgörelse med bolaget om kontant ersättning men den ersättningen blir i regel lägre än kostnaderna för att bygga upp ett nytt likvärdigt hus.

Villor är ofta fullvärdeförsäkrade men en byggnad som är försäkrad till ett visst belopp (första risk) kan aldrig ersättas med ett högre belopp.

Reglerna om ersättning vid totalbrand är komplexa och det är därför viktigt att höra med just ditt försäkringsbolag om vad som gäller.

Beställare

I de flesta försäkringsbolag blir försäkringstagaren beställare av arbetet som en firma gör för att reparera den skadade egendomen, detta även om försäkringsbolaget har anvisat en viss firma för arbetet. Du har därför, efter att arbetet och försäkringsärendet har avslutats, ansvaret att reklamera eventuella fel och brister med anledning av reparationen till den firma som utförde arbetet. Du kan normalt inte rikta ditt anspråk mot försäkringsbolaget.

Merkostnader

Med merkostnader avses sådana kostnader som uppstår till följd av skadan och som du inte har i vanliga fall. Visar det sig att brandskadan är så omfattande att du inte kan bo i villan under renoveringstiden kan du ha rätt till evakueringsboende och ersättning för de merkostnader som det kan innebära. Ersättning för merkostnad betalas ur din hemförsäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå