Om dolda fel

När du säljer ditt hus har du ett visst ansvar för husets skick och för att informera köparen om de fel som finns på huset. Du som köper ett hus har ett ansvar för att undersöka huset vid köpet. Hur långt ansvaren sträcker sig regleras i lag (jordabalken).

Ett fel som inte upptäcks vid köpet kan ibland anses vara ett dolt fel som säljaren ska ansvara för. Vilket ansvar en säljare har för dolda fel framgår av jordabalken (främst av 4 kap 19 §) och den praxis som domstolarna har utvecklat på området. 

Säljarens ansvar

Som säljare har du ett ansvar för dolda fel i tio år från köparens tillträde. Därför bör du i eget intresse upplysa köparen om fel och brister som du vet att fastigheten har, men som är svåra eller omöjliga för köparen eller en besiktningsman att upptäcka. Om du inte lämnar all den information om fastigheten som du känner till, kan du anses ha brustit i din upplysningsplikt. Upplysningsplikten för dig som säljare omfattar hela fastigheten, dvs både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer.  

Köparens ansvar

Som köpare måste du alltid göra en egen besiktning av huset. Du har som köpare en långtgående undersökningsplikt. Det innebär att du måste göra en noggrann och ingående besiktning av inte bara huset utan av hela fastigheten, dvs både mark, byggnader, byggnadstillbehör och installationer som el, värme, vatten, sanitet, vitvaror, ventilation, radonförekomst, eldstad och skorsten.

Du kan antingen utföra besiktningen själv eller anlita någon sakkunnig besiktningsman. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå