Varning för bedrägeri!

Vi ringer aldrig upp dig om inte du ringt först! Just nu ser det ut som att vi ringer upp konsumenter från nummer som slutar på 22 58 00, Men det är bedragare som använder vårt nummer via s k spoofing. Läs mer här.

Kreditprövning

När du ansöker om ett lån måste långivaren göra en kreditprövning för att kontrollera att du har ekonomiska förutsättningar att betala räntor och amorteringar på lånet.

En kreditprövning måste göras för alla typer av lån, oavsett hur stort eller litet lånet är och hur länge du ska låna pengarna, alltså även för SMS-lån och andra snabblån, liksom räntefria kontokrediter.

De uppgifter du lämnar kontrolleras, exempelvis genom att långivaren begär en kreditupplysning från ett kreditupplysningsföretag.

Syftet med kreditprövningen är att motverka att privatpersoner överskuldsätter sig men också att minska risken för att långivaren gör kreditförluster.

En helhetsbild av din ekonomiska situation

För att bedöma din betalningsförmåga ska kreditprövningen grunda sig på tillräckliga uppgifter om dina ekonomiska förhållanden.

Ny kreditprövning om krediten utökas
Kreditprövning även om det finns säkerhet för lånet
Bolån och kapitalfrigöringskrediter

Så går en kreditprövning till

Det finns inga exakta regler om vilka uppgifter långivaren ska samla in vid en kreditprövning men i stort är det din totala ekonomiska situation som ligger till grund för prövningen. Med de uppgifter som långivaren samlar in görs en beräkning av din betalningsförmåga för att se om du har tillräckligt betalningsutrymme för det lån du sökt.

Du får lämna uppgifter
Dina uppgifter kontrolleras med en kreditupplysning
KALP - kvar-att-leva-på kalkyl

Kreditupplysning

En kreditupplysning visar om du har betalningsanmärkningar och skulder hos Kronofogden

Andra uppgiftskällor
Du har rätt att få veta vilka uppgifter som finns om dig

Betalningsanmärkning och omfrågningar

Om du har betalningsanmärkningar kan det bli svårare att få ett lån.

Omfrågningar
Tidsgränser

Bristfällig kreditprövning

Det är svårt att jämka återbetalningsskyldigheten - även om låntagaren gjort en dålig kreditprövning.

Du måste nästan alltid betala tillbaka lånet ändå
Konsumentverket kan besluta om sanktioner

Avslag på låneansökan

Har du ansökt om ett lån men fått avslag, har du rätt att få reda på varför lånet inte blev beviljat. Detta för att du ska få reda på vad du eventuellt behöver förändra för att du i framtiden ska kunna få ett lån.

Att få ett lån är ingen rättighet
Du ska få veta varför du fått avslag på låneansökan

Tillsyn

Konsumentverket och Finansinspektionen har tillsyn över att företag som ger eller förmedlar lån till konsumenter följer lagen.

Konsumentverket och Finansinspektionen har tillsyn

Externa webbplatser

Konsumentverket - KALP

Vanliga frågor

Slipper jag betala tillbaka lånet om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning?

I undantagsfall kan det vara möjligt att bli betalningsbefriad från ett lån om långivaren gjort en bristfällig kreditprövning och beviljat dig ett lån som du saknade förutsättningar att betala tillbaka. En sådan betalningsbefrielse, som kan gälla för lånet i sin helhet eller delvis, grundas i så fall på en bestämmelse i 36 § avtalslagen (1915:218). Enligt denna bestämmelse kan ett avtalsvillkor eller ett avtal jämkas eller lämnas utan avseende om det är oskäligt, exempelvis med hänsyn till avtalets innehåll eller omständigheterna då avtalet träffades. Vid bedömningen utgår man från din ekonomiska situation vid långivningstillfället. Senare inträffade händelser, exempelvis arbetslöshet, som långivaren inte kunde förutse när lånet lämnades, har ingen betydelse.

Det är dock mycket svårt att få betalningsskyldigheten nedsatt på grund av bristande kreditprövning. Utgångspunkten är att den som ansöker om en kredit själv kan bedöma om det är möjligt att klara av den tänkta krediten. Det är också låntagaren som själv bestämmer över sina ekonomiska resurser och över vilka risker man vill ta som lånesökande.

Kan jag ta över ett gemensamt lån?

Det är upp till långivaren. I samband med skilsmässa eller dödsfall är det vanligt att en av makarna ensam önskar ta över gemensamma lån. Långivaren gör då en förnyad kreditprövning för att undersöka om den kvarvarande maken ensam har återbetalningsförmåga för lånet. Det är inte ovanligt att prövningen resulterar i att långivaren nekar den kvarvarande maken att ensam ta över lånen, men det är viktigt att långivaren tar hänsyn till de omständigheter som råder i just ditt fall.