Råkat ut för kortbedrägeri eller andra obehöriga transaktioner

Om någon tar pengar från ditt konto utan ditt medgivande, är huvudregeln att du inte ska behöva stå för något belopp själv. Men det finns vissa situationer där du riskerar att själv bli betalningsskyldig.

Även om du blivit bestulen eller utsatt för bedrägeri kan du själv få stå för obehöriga uttag som skett från ditt konto. Till exempel om du inte skyddat din kortkod eller lämnat ditt kort obevakat. Eller om du blivit utsatt för ett telefonbedrägeri och lurats att släppa in någon obehörig i din internetbank. Då anses du ha varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. 

Att tänka på

  • Kontakta banken och spärra kortet eller betalningsinstrumentet så snabbt som möjligt.
  • Reklamera till banken inom två månader.
  • Du ska göra det antagligt att uttagen varit obehöriga.
  • Banken ska bevisa att du varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd.

Grovt oaktsamt eller särskilt klandervärt

Om du har varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd får du själv stå för delar av eller hela det obehöriga uttaget.

Om du råkar ut för obehöriga uttag så är huvudregeln att du inte blir betalningsskyldig. Bara om du varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd får du själv stå för något belopp. Är du  konsument är du i de flesta fall bara betalningsskyldig upp till 12 000 kronor oavsett hur stort det obehöriga uttaget är. Det beror på en skyddsregel för konsumenter som finns i lagen. Bara om du anses ha varit särskilt klandervärd får du stå för hela beloppet.

Dina skyldigheter enligt betaltjänstlagen

Av reglerna i betaltjänstlagen framgår att du har vissa skyldigheter gentemot betaltjänstleverantören. Du ska bland annat se till att skydda dina koder, spärra kortet om det kommer bort och i övrigt följa villkoren.

Skydda koden m.m.
Spärranmäla till banken
Följa villkoren

Grovt oaktsam

Med grovt oaktsam menas att du ska ha agerat på ett sätt som markant avviker från vad som är normalt beteende.

Vad innebär grovt oaktsam?

Särskilt klandervärd

Med särskild klandervärd menas kvalificerade former av grov oaktsamhet.

Vad innebär särskilt klandervärd
Exempel på särskilt klandervärd

Självrisk och maxbelopp

Vid obehöriga uttag får du själv stå för vissa belopp.

Självrisk på 400 kronor.
Maxbelopp på 12 000 kr för konsumenter

Fast praxis hos ARN

Även om varje fall måste bedömas för sig så har det utvecklats en fast praxis hos Allmänna reklamationsnämnden, ARN, vad gäller vissa situationer.

Låsta bilar och låsta hotellrum
Någon har sett din kortkod

Vanliga frågor

Mitt kort blev stulet från ett hotellrum och någon gjorde ett uttag. Har jag varit grovt oaktsam?

Ja, i ett sådant fall kan du själv få stå för de obehöriga uttag som gjorts. Allmänna reklamationsnämnden – som prövar tvister mellan konsumenter och bland annat banker – har i flera avgöranden slagit fast att det är att betrakta som grovt oaktsamt att lämna kvar sitt kort utan uppsikt, exempelvis på ett hotellrum. Det gäller även om hotellrummet har varit låst. Däremot är det inte att betrakta som grovt oaktsamt att lämna sitt kort på hotellrummet om man låser in kortet i en safetybox.

Ansvaret för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i betaltjänstlagen . Enligt lagen är du skyldig att

  • skydda de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till kortet 
  • snarast anmäla till betaltjänstleverantören när du fått veta att kortet har kommit bort eller använts obehörigen
  • i övrigt följa de villkor som enligt avtalet gäller för användning av kortet.

Om det har skett obehöriga uttag för att du inte skyddat din personliga behörighetsfunktion, t.ex. din kod, får du stå för beloppet upp till högst 400 kr. Har du på ett grovt oaktsamt sätt inte följt dina skyldigheter enligt punkterna ovan får du svara för uttagen upp till högst 12 000 kr. Skulle du ha agerat särskilt klandervärt finns det ingen max-gräns för vad du ansvarar för.

Mitt bankkort stals på jobbet. Nu har någon gjort uttag från mitt konto. Har jag varit grovt oaktsam?

När en kortinnehavare lämnat kvar sitt kort i väska eller i kläder, t.ex. i en garderob eller ett kontorsrum, så har Allmänna reklamationsnämnden alltid ansett detta vara grovt oaktsamt med påföljd att kortägaren själv fått ta ansvar för de obehöriga uttagen. Reglerna för så kallade obehöriga uttag finns i betaltjänstlagen. Efter att du spärrat ditt kort blir du inte ansvarig för eventuella uttag eller köp som gjorts av någon annan. Men innan du spärrat blir du ansvarig för beloppen, helt eller delvis. Det gäller om du

1. inte skyddat din personliga kod,

2. inte snarast spärrat kortet efter att du fått vetskap om att kortet kommit bort eller använts av någon annan, eller

3. inte följt de villkor som står i ditt kortavtal om hur du får hantera och använda ditt kort.